Hakijalle

Maaseutuohjelman tukia voivat hakea viljelijät, yrittäjät, kehittäjäorganisaatiot, kunnat, oppilaitokset, järjestöt, kyläyhdistykset ja muut julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt. Maaseutuohjelman hyöty kohdistuu paitsi viljelijöille, yrityksille ja maaseudun asukkaille myös koko Suomelle.

Miten haen rahoitusta, katso täältä


Valintaperusteet

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin:
Hanketukien valintaperusteet​
Yritystukien valintaperusteet
Maatalouden investointitukien valintaperusteetMaaseutuohjelma

Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Ohjelma on käytössä koko Suomessa. Siitä voivat hyötyä viljelijät, maaseudulla toimivat yritykset, maaseutuympäristöjen ja palvelujen kehittäjät sekä maaseudun asukkaat, jotka haluavat parantaa jotakin omassa elämänpiirissään.


Maaseutuohjelman kolme kärkeä ovat

 • uudistuva maatalous
 • kehittyvät maaseudun elinkeinot ja työllisyys sekä
 • maaseudun asukkaiden hyvinvointi.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö, joka vastaa myös Maaseutu.fi-sivustosta.

Maaseudun kehittämisohjelmia on toteutettu koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. Nykyinen ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Aiempien vuosien ohjelmista löydät tietoa täältä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön vuosikatsaus 2015Maaseuturahasto

Suomalaista maaseutua kehitetään EU:n maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta saatavin varoin.

EU-osuuden lisäksi ohjelman rahoitus koostuu kansallisesta rahoitusosuudesta. Se sisältää valtion ja kuntien varoja. Kolmas osuus muodostuu yksityisestä rahoituksesta.

Näitä maaseuturahastosta tuetaan:

 • Ympäristön tilan parantaminen
 • Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
 • Kotiseudun kehittäminen
 • Maatilan kehittäminen
 • Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Tiedottaminen ja kouluttaminen
 • Elinkeinojen kehittäminen

Tuen hakijoita palvelevat kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja Leader-ryhmät.

Etelä-Savossa Maaseutuohjelma toimii maakunnanalueella. ELY-keskus toimii koko maakunnan alueella. Leader-ryhmien alueet näkyy oheisessa kartassa. Eli poikkeuksena on Pertunmaa, joka on Päijänne-Leader ry:n vastuulla.

Etelä-Savon maakunta kartta
Etelä-Savon maakunta kartta Infolaatikko

Rakennerahastot

Vaikka rakennerahasto ei suoraan kuulu Maaseutuohjelmaan, tullaan nykyisellä ohjelmakaudella tekemään tiivistä yhteistyötä eri rahastojen välillä ja nämä kaikki tukevat maaseudun kehittämistä ja elinvoimaisuutta.

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

www.rakennerahastot.fi

Kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.

Itä-Suomen kalatalousryhmä

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalousryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet.

Tukea voi saada esimerkiksi:

 • Ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
 • Ammattikalastajien liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen
 • Kalastusmatkailun kehittämishankkeisiin
 • Pienimuotoisiin menekinedistämistapahtumiin ja kalanjalostuksen lisäämiseen
 • Kansainväliseen yhteistyöhön

Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan kalatalousrahaston (EMKR) varoista.


Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän kalatalousaktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry.

Lisätietoja:

Itä-Suomen kalatalousryhmä

Itä-Suomen kalatalousryhmä
Pekka Sahama
050 550 210, pekka.sahama@rajupusuleader.fi
Ristimäenkatu 3 A 9, 57130 Savonlinna


Maaseuturahoituksen Etelä-Savossa

Maaseuturahoitus on maaseudun rahoitusta, mutta maaseuturahaston näkökulmasta 95% Suomen pinta-alasta on maaseutua.

Maaseuturahoitukseen Etelä-Savossa ovat oikeutettuja maantieteellisesti lähes kaikki, pois lukien isoimmat kaupunkikeskustat, kuten Mikkeli ja Savonlinna. Tosin ydinkeskustoissa sijaitsevat maataloustuotteen ensiasteen jalostajat ovat myös oikeutettuja yritystukeen.


Mikkelin keskustan yritystukirajausMikkelin keskustamaaseuturajaus

Mikkelin kartta suurempana tästä

Savonlinnan keskustan yritystukirajaus
Savonlinna maaseutualuerajaus

Savonlinnan kartta suurempana tästä