Suomalaiset näkevät maaseudun tulevaisuuden valoisana

Suomalaiset näkevät maaseudun dynaamisena alueena, jossa on mahdollisuus kehittää uudenlaisia palveluja ja elinkeinoja, ja yhdistää näihin luonnon rauhasta nauttiminen ja muita hyvän elämän aineksia, selviää työ- ja elinkeinoministeriön 23.1.2014 julkaisemasta Maaseutu 2014 -barometristä.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 017/2014
23.1.2014

MaaseutuMaaseudulla on tärkeä rooli suomalaisten elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Eri vastaajaryhmät näkevät, että maaseudun merkitys Suomelle tulevaisuudessa jopa lisääntyy nykyisestä.

Maaseudulla nähdään olevan potentiaalia monien nykyisten ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittymiseen. Erityisesti uusiutuvan energiantuotannon, lähiruoan ja siihen liittyvien palvelujen sekä elämys- ja virkistyspalvelujen mahdollisuuksien nähdään paranevan voimakkaasti. Maaseutua pidetään hyvänä toimintaympäristönä myös innovatiiviselle yrittäjyydelle.

Suomalaisten mielikuva maaseudusta on erittäin myönteinen. Maaseutuun liitetään vahvasti luonto, aitous ja hyvä elämä. Myös ympäristöystävällinen elämäntapa liitetään maaseutuun. Sen sijaan negatiivisia määreitä, kuten stressiä ja kansantalouden rasitteena olemista, maaseutuun ei liitetä. Maaseudun ja kaupunkien nähdään täydentävän toisiaan.

Matkailu, biotalous, energiantuotanto ja kaivosteollisuus tuovat työtä maaseudulle

TraktoriMaaseutukatsaus 2014 ennakoi, että maaseutualueilla tuotetaan jatkossa yhä enemmän esimerkiksi matkailuun, biotalouteen, energian tuotantoon ja kaivosteollisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita. Ne myös tuovat maaseudulle lisää työpaikkoja. Yksityisiin palveluihin ja jalostukseen syntyy uusia yrityksiä.

Maataloudessa tilojen määrä vähenee edelleen, mutta maatalouden kokonaistyöllistävyys ei vähene samaa tahtia.

Lisääntyvät elintarvikeskandaalit monikansallisissa tuotantoketjuissa sekä kestävä kehitys, paikallisuus ja elintarviketurvallisuus vauhdittavat lähiruoan kysyntää. Uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus vauhdittaa vihreän talouden sekä biotalouden kehitystä. Bioaikakausi nostaa maaseutualueet uuden innovoinnin keskiöön.

Palvelujen tuotantoon maaseudulla tarvitaan uusia ratkaisuja

Etäisyydet julkisten palvelujen toimipisteisiin ja muihin palveluihin ovat maaseudulla pidentyneet. Tulevaisuuden näkymänä on, että omaehtoisesta palveluiden järjestämisestä sekä sähköisistä palveluista saadaan uusia ratkaisuja koettuihin ongelmiin.

Katsauksessa ennakoidaan, että maaseudun paikallisyhdistykset huolehtivat muun muassa kimppakyytien ja yhteiskuljetusten järjestämisestä. Omaehtoiseen palvelujen järjestämiseen syntyy osuuskuntia ja yrityksiä.

Palveluvalikoimassa yleistyvät hybridi-palvelut, jolloin osa palveluihin liittyvistä toimista hoidetaan kasvokkain ja osa verkon kautta sähköisinä palveluina. Palveluja tuotetaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Maaseutuasuminen houkuttaa, mutta samaan aikaan maaseudun väkiluku on vähentynyt

Syksyinen kuvaMaaseutuasuminen nähdään houkuttelevana ja sille on kysyntää. Joka kolmas barometrin vastaaja haluaisi asua vakituisesti maaseudulla, mutta tällä hetkellä se toteutuu vain viidenneksellä. Samaan aikaan maaseudulla asuva väestö on kuitenkin vähentynyt.

Maaseutukatsauksessa ennakoidaan, että maaseutualueet muuttuvat entistä enemmän ”asumisen maaseuduksi” eli suurin osa maaseudulla asuvista käy muualla töissä. Erityisesti kaupunkien kehysalueilla ja muilla kaupunkien lähellä sijaitsevilla maaseutualueilla tämä kehitys korostuu.

Mitä ovat maaseutukatsaus ja -barometri?

Työ- ja elinkeinoministeriön ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisema maaseutukatsaus esittää poikkileikkauksen Suomen maaseudun tilanteesta, ennakoi maaseutualueiden tulevaa kehitystä sekä kuvaa maaseutupolitiikan kokonaisuutta. Katsauksessa analysoidaan tilastoaineistoja sekä maaseudun pysyville asukkaille tehdyn kyselyn sekä maaseutukysymysten asiantuntijoiden kanssa toteutettujen työpajojen tuloksia.

Julkaisu on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Maaseutubarometri täydentää maaseutukatsauksen tuottamaa tietopakettia suomalaisten näkemyksillä maaseudun merkityksistä. Barometri on jatkoa Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteuttamalle Maamerkit-barometrille.

Maaseutu 2014 -barometrin tulokset on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/maaseutu

Lisätietoja:
maaseutuylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, puh. 029 504 7008
Tutkija Jouni Ponnikas, Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA puh. 040 574 0804 (Maaseutukatsaus 2014)
Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, Taloustutkimus Oy, puh. 050 375 9008 (Maaseutu 2014-barometri)
Tutkimusjohtaja Pauliina Aho, Taloustutkimus Oy, puh. 040 588 4472 (Maaseutu 2014-barometri)

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2472&89522_m=113337