Leader-hankkeet liikkeelle!

Maaseudun toimijoille on tarjolla Euroopan Unionin kokonaan tai osin rahoittamia tukia sekä kansallisia tukia. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on EU:n maaseuturahaston osarahoittama ohjelma, johon sisältyy viljelijätukien lisäksi maaseutuelinkeinojen, maaseutumatkailun sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen ja alueiden välinen yhteistyö. Leader-ryhmät vastaavat toiminnallaan paikallisten toimijoiden ja mikroyrittäjien tarpeisiin.


 Leader logo

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin ja investointeihin sekä yritysten perustamiseen ja investointeihin. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Paikallisista rahoituslinjauksista ja tukitasoista saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmistä.

Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova

Perustamistuki
Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- tai neuvontapalveluita, joita tarvitset liiketoimintasi käynnistämiseen ja kehittämiseen. Voit käyttää perustamistukea myös muihin tarpeellisiin kustannuksiin yrityksen perustamisvaiheessa.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen; kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa. Toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se suuntautuu kokonaan uudelle toimialalle.

HitsaajaInvestointituki
Yrittäjä voi hakea investointitukea uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, rakentamiseen ja aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investointitukea voi saada 35 % verottomiin kustannuksiin. Tukea voi hakea myös investoinnin toteutettavuusselvitykseen, johon tuki voi olla 40–50 % selvityksen kustannuksista.

Yhdistykset ja yhteisöt

Yleishyödylliset investointi- ja kehittämishankkeet
Yhdistyksille ja muille yhteisöille on tarjolla monipuolinen hanketarjotin. Yleishyödyllisissä investoinneissa tuki on pääsääntöisesti 50 %, ja omarahoituksen voi kattaa valtaosin tai jopa kokonaan talkootyöllä. Kehittämishankkeissa tukiprosentti vaihtelee toimintaryhmittäin.

Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa oman alueen Leader-ryhmän kehittämisstrategiaa, jotka löydät Leader-ryhmien kotisivulta. Lisäksi Leader-ryhmien hallitukset ovat vahvistaneet hanketyypeittäin valintakriteerit, joita hankkeiden tulee riittävässä määrin täyttää. Näistä voi tarkemmin kysellä Leader-ryhmistä.

Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi seuraavia:

 • Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen
 • Uusiutuva energia, vesihuolto, lähiruokamarkkinat ja lyhyet jakeluketjut, vähähiilistä yhteiskuntaa tukevat toimet
 • Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, ns. kyläverkot
 • Maaseudun palvelut, palveluiden kehittäminen ja niihin liittyvä infrastruktuuri
 • Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, liikkuvat palvelut maaseudun asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja toiminta
 • Asuinympäristön ekologisuus, turvallisuus, kylien osallisuus, yhteisöllisyys, vaikuttamisen mahdollisuudet
 • Vapaa-aika- ja matkailuinvestoinnit, matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvä infrastruktuuri, mm. reitistöt ja kyltit
 • Kulttuuri- ja luonnonperintö, kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja ennallistaminen, rakennusten ja alueiden uudet käyttötarkoitukset ja rakennusperinnön säilyttäminen

LAMPPUKoulutus- ja tiedonvälityshankkeet
Koulutushankkeet lisäävät erityisesti liikkeenjohtoon, markkinointiin, talouden ja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun liittyvää osaamista. Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmänä voi olla yleisemminkin maaseudun asukkaat.

Koulutushankkeen voi toteuttaa perinteiseen tapaan kursseina tai esimerkiksi verkkokoulutuksena, työpajoina tai valmennuksena. Koulutus voi sisältää vierailuja.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Kohderyhmän tavoittamiseen voi olla monia keinoja. Uutta on, että tiedonvälityshankkeeseen voi sisältyä investointeja, joilla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.


Mikä Leader?

 • LEADER on alkujaan lyhenne, joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale". Leader on siis maaseutualueiden talouden ja kehittämisen välittäjäorganisaatio.
 • Kuka tahansa alueella asuva voi liittyvä Leader-ryhmän jäseneksi.
 • Leader-ryhmien hallitusten kolmikantainen koostumus: kolmannes maaseudun asukkaita, kolmannes yhdistyksiä, kolmannes paikallisen julkisen tahon edustajia.
 • Leader-työtapa on osoittautunut toimivaksi, koska se aktivoi ja sitouttaa uusia toimijoita ja kannustaa eri tahojen edustajia yhteistyöhön.
 • Leader-ryhmät tekevät omat strategiansa, joita toteutetaan käytännössä erilaisilla hankkeilla ja yritystukina.

Hyödyllisiä linkkejä:

www.piallysmies.fi
www.rajupusuleader.fi
www.veejjakaja.fi
http://leadersuomi.fi/
www.maaseutu.fi

Lisätiedot:
Piällysmies ry, toiminnanjohtaja Teppo Leppänen, 050 558 0636, teppo.leppanen@savonlinna.fi
Rajupusu Leader ry, toiminnanjohtaja Pia Eerikäinen, 040 715 7189, pia.eerikainen@rajupusuleader.fi
Veej’jakaja ry, toiminnanjohtaja Anssi Gynther, 0440 155 222, Anssi.Gynther@veejjakaja.fi