Kevään viljelijätukihaussa huomioitavaa!

EU:n suoriin tukiin sekä Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettaviin viljelijätukiin on odotettavissa keväällä 2016 joitakin muutoksia.


ELINKEINO MAANVILJELIJÄ 2 painoPäätukihaun hakuaika päättyy kesäkuussa

Peltoalatukihakemusten mukaan lukien ympäristösopimusten ja luomusitoumusten hakuaika päättyy huhtikuun lopun sijaan 15.6.

Viherryttämistuki

Viherryttämistuen tukitaso säilyy vuoden 2015 tasolla. AB-alueella viherryttämistuki on 74,5 e/ha ja C-alueella 65,3 e/ha. B-alueeseen kuuluu Mäntyharju, muutoin Etelä-Savon maakunta on C-aluetta.

Nuoren viljelijän tuki

EU:n nuoren viljelijän tuki on 50 e/ha vuonna 2016. Tukien ensimmäinen erä maksetaan joulukuussa 2016. Nyt vahvistetut tukitasot tarkistetaan vielä ennen maksamista, kun tukiin oikeuttavat pinta-alat ovat tiedossa.

Maatalousmaan avoimena säilyttämisen vaatimusta täsmennettiin koskemaan maatalousmaata, jota ei käytetä varsinaiseen maataloustoimintaan. Tällä tarkoitetaan alaa, jolta ei korjata satoa tai jota ei käytetä laiduntamiseen. Varsinaiseen maataloustoimintaan käytettävät alat pysyvät avoimena viljelyn tai laidunnuksen vuoksi.

Kevään viljelijätukihaun ohjeistusta kannattaa seurata Maaseutuviraston nettisivuilta www.mavi.fi ja Vipu-palvelusta.

Uutta ympäristösitoumusta ei voi antaa

Uutta ympäristösitoumusta ei voi antaa vuonna 2016. Jo olemassa olevan sitoumuksen ala voi lisääntyä toiselta sitoumukselta siirtyvällä alalla, jolloin lisäyksellä ei ole tilakohtaista ylärajaa. Esim. viime vuonna annettu ympäristösitoumus voidaan sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää viljelijältä toiselle tai jakaa viljelijöiden kesken.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteille asetetut tavoitteet vuosille 2014–2020 ylitettiin monelta osin jo viime vuonna. Sen vuoksi tänä vuonna ei voida antaa uusia ympäristösitoumuksia. Ympäristökorvauksen lohkokohtaisten toimenpiteiden euromääräiset hehtaarikorvaukset eivät muutu mutta toimenpiteiden toteutusaloja rajoitetaan. Myös talviaikaisen kasvipeitteisyyden kasveja tullaan rajaamaan.

Lohkokohtaisista toimenpiteistä suojavyöhykkeitä ei voi hakea lisää. Saneerauskasvien ja kerääjäkasvien toimenpiteiden toteutusalaa rajoitetaan 25 %:iin tilan ympäristökorvauskelpoisesta pinta-alasta. Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden- ja orgaanisen aineen kierrätys -toimenpiteiden toteutusalaa rajataan 60 %:iin tilan ympäristökorvauskelpoisesta pinta-alasta.

Osaa ympäristösopimuksista voi hakea

Kaikki muut ympäristösopimukset, paitsi Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpitoa koskevat sopimukset, ovat haettavissa.

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä alkuperäisrotujen kasvattamista koskevia ympäristösopimuksia.

Korvausta voidaan hakea myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö. Vesioikeudellisia yhteisöjä ovat osakaskunnat ja kalastusalueet.

Luonnonhaittakorvaus- sekä luomusitoumuksia voi hakea

Tänä vuonna voi hakea uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia sekä uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia. Vuonna 2016 viljelijät voivat hakea luonnonhaittakorvausta (LHK) ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää uutta korvauskelpoista alaa. Jos liitettävä ala ylittää 5 ha, on tehtävä uusi sitoumus.

Korvauskelpoisiin aloihin pieniä muutoksia

Peruslohkoon on myös mahdollista liittää enintään 0,1 hehtaaria (10 aaria) sellaista peltoalaa, joka ei aiemmin ole ollut oikeutettu korvaukseen. Korvauskelpoisuus voidaan tänä vuonna antaa sellaisille peltoaloille, jotka viljelijä on saanut hallintaansa uusjakosuunnitelmissa päätettyjen tilusjärjestelyjen kautta. Uusjakoaloja voidaan hyväksyä enintään viisi hehtaaria sitoumusta tai hakemusta kohden.

Korvauksista aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion määrärahojen rajoissa. Vuonna 2016 ympäristökorvaukseen, luomukorvaukseen ja ei-tuotannollisten investointien korvaukseen arvioidaan tarvittavan koko maassa n. 295 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksen kokonaismenojen arvioidaan olevan noin 547 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

Tuuliainen Ossi, johtava asiantuntija, p. 029 502 4098
Ympäristötukivastaava, maaseudun kehittämishankkeet, viestintä, yksikön päällikön sijainen

Vaittinen Ritva, johtava asiantuntija, p. 029 502 4101
Maataloustukien valvonta ja valvontatoimen yleisvastuu, maataloustukijärjestelmien yleisneuvonta

Siikavirta Kaija, maaseutuasiantuntija, p. 029 502 4087
Toimintaryhmien yritys- ja hanketuet, maaseudun kehittämishankkeet, ei- tuotannolliset investoinnit, ympäristösopimukset (yhdistykset, kosteikot), maanjärjestelytehtävät

Pulkkinen Marja, maaseutuasiantuntija, p. 029 502 4073
Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä, luomusitoumukset

Teittinen Hillevi, maaseutuasiantuntija, p. 029 502 4135
Ympäristösopimukset, luomuvalvonta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi