Yksityistiet - Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen

Yksityistiet muodostavat huomattavan osan haja-asutusalueen tieverkosta. Tästä johtuen myös yksityisteiden tulisi täyttää tyydyttävästi liikenteelliset vaatimukset. Hankkeen toiminnan kohteena ovat kaikki Rajupusu- alueella (Rantasalmi, Juva, Joroinen, Sulkava) olevat yksityistiekunnat. Hankkeen rahoituksesta vastaa Leader-ryhmä Rajupusu Leader ry.


Yksityistie

Haja-asutusalueella yhteiskunnan muutostarpeet ja vaatimukset ovat johtaneet siihen, että lähes kaikki kiinteät palvelut haetaan kuntakeskuksista. Puuhuollon kuljetukset sekä loma-asutuksen lisääntyminen vaativat myös kunnossa olevan yksityistieverkoston. Etelä-Savossa yksityisteiden riittävä rakenteellinen kunto on myös maataloustoiminnalle välttämätön, sillä alueen peltolohkot ovat pieniä ja sijaitsevat hajallaan talouskeskuksista.

Yhteiskunnan avustukset yksityisteiden hoitoon vähentyvät - taustaa hankkeelle

Yksityistie2Yhteiskunnan avustuksilla on ollut suuri merkitys yksityisteiden rakenteellisen kunnon säilymiseen. Valitettavasti yksityisteiden yhteiskunnalliset avustukset ovat vähentymässä, josta seuraa suuria haasteita tieverkon liikennöitävyyden turvaamisessa.

Maaseudun yksityistieverkko pidetään jatkossakin yllä pääasiassa tieosakkaiden toimesta. Kuntien ja valtion jatkuvasti niukkenevat avustukset pystyvät korvaamaan vain osan yksityisteiden tienpidon kustannuksista. Tärkeää olisikin välittää tiekunnille asiantuntevaa opastusta tien hoidosta ja perusparantamisesta. Tiekuntien toimielimiä kouluttamalla ja opastamalla voidaan niiden hallintoa selkeyttää. Tiekuntia järkevästi yhdistämällä voidaan hallintoa keventää ja tienpitoa järkeistää.

Metsäteiden merkitys puunhankinnan ympärivuotisuuteen on erittäin tärkeä puunhankintayhtiöille. Puuhuolto perustuu yksityisteistä muodostuvasta hiussuoniverkostosta.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen toiminnan kohteena ovat kaikki Rajupusu-alueen kuntien (Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava) yksityistiekunnat ja yksityistieasioista vastaavat kuntien luottamus- ja virkamiehet. Hankkeen aikana toimitaan yhteistyössä kuntien ja valtion yksityisteistä vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

  • Koulutetaan tiekuntien toimihenkilöitä koulutustapahtumissa yksityisteiden hallinnosta, kunnossapidosta ja perusparantamisesta,
  • koulutetaan kuntien virka- ja luottamusmiehiä yksityistieasioissa,
  • neuvotaan ja opastetaan tiekuntien osakkaita hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain- ja asetuksen mukaisesti,
  • neuvotaan ja opastetaan tiekuntia avustusten sekä tukien hakemisessa ja niiden käytöstä,
  • neuvotaan metsäteiden hallintoon, kunnossapitoon, rakentamiseen ja perusparantamiseen liittyvissä asioissa,
  • opastetaan tiekuntia kohdistamaan varansa oikeanlaiseen tienpitoon,
  • saatetaan ”nukkuvat tiekunnat” toimiviksi,
  • perustetaan tiekuntia järjestäytymättömillä teillä, jolloin tienpito selkeytyy tien käyttäjien kesken,
  • selvitetään tärkeimpien yksityisteiden peruskunnostuksen tarve.

Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Laatutie Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Rajupusu Leader toimintaryhmän kautta. Hanke alkoi 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016.

Linkit:
http://www.mamk.fi/tutkimus_ja_kehitys/materiaalit_ja_ymparistoturvallisuus/kaynnissa_olevat_hankkeet/yksityistiet

http://www.laatutie.fi/index.php/home/11


L
Yksityistie3isätiedot ja jutun kirjoittajat:
Kalle Karosto, hankkeen projektipäällikkö ja Kati Kontinen, tutkimuspäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulusta.