Evira vastasi eteläsavolaisten viljelijöiden Byrokratian purku -selvitykseen

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokosi laajasti näkemyksiä ja vastauksia eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämiin Byrokratian purku –kehittämisehdotuksiin.

Sanakirjaotebyrokratia

Muistiossaan Evira ilmoittaa pitävänsä tärkeänä sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämistä ja hallinnon toiminnan tehostamista. Näihin tavoitteisiin tulee pyrkiä siten, että samanaikaisesti toteutuvat elintarvikeketjun turvallisuus, elinkeinon kilpailukykyedellytykset ja viranomaisten mahdollisuudet kohdentaa voimavarat ennaltaehkäisevästi riskien perusteella.

Byrogratian purkuEteläsavolaiset viljelijät selvittivät maatilojen tänä päivänä kohtaamaa muistiinmerkitsemisten, ilmoittamisten ja vastuiden määrää ja katsoivat merkittävän osan tästä byrokratiasta olevan ”jonninjoutavaa” päällekkäisyyttä. Lisäksi viljelijät pohtivat työpajoissaan yhdessä viranomaisten kanssa lukuisia kehittämisehdotuksia kohtaamiinsa byrokratian koukeroihin. Byrokratian purku –selvitys luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle 25.4.2016 pidetyssä seminaarissa Mikkelissä. Ministeri piti eteläsavolaisten byrokratiaselvitystä ainoalaatuisena siksi, että siinä oli esitetty jokaiseen ongelmaan myös useita kehittämisehdotuksia.

Evira toteaa, että elintarviketuotantoketjussa vastuu toimintansa ja tuotteidensa turvallisuudesta ja laadusta on ensisijaisesti toimijoilla. Viranomaisvalvonnalla tuetaan ja varmistetaan toiminnan asianmukaisuutta ja vaatimusten noudattamista. Valvontaa suoritettaessa todennetaan samalla asiakkaan toiminnan vastuullisuutta ja autetaan asiakasta asiantuntemuksella.

Maria TeirikkoMaatalouden tukijärjestelmän edellyttämistä valvonnoista viljelijät ovat kokeneet erityisen ongelmallisiksi niin kutsutut täydentävien ehtojen edellyttämän byrokratian. Viljelijät esittävät, että ensimmäinen valvontakäynti voisi olla neuvonnallinen, jolloin pienistä rikkeistä ei heti sakotettaisi. Evira toteaa kuitenkin muistiossaan, että täydentävissä ehdoissa EU-lainsäädäntö ei mahdollista neuvonnallista valvontakäyntiä, vaan valvontakäynnin on oltava valvonnallinen.

Viljelijät esittävät selvityksessään myös, että kotieläin- ja peltopuoli tulee erottaa valvonnoissa ja seuraamuksissa toisistaan. Sanktioihin tulee määritellä euromääräinen katto. Evira puolestaan painottaa, että täydentävien ehtojen laiminlyönnin seuraamus kohdistuu lähes kaikkiin viljelijätukiin. EU-lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista euromääräistä kattoa. Evira toteaa, että Suomi/MMM on tehnyt komissiolle ehdotuksen ristikkäisestä sanktioinnista (eläin/pelto) luopumisesta täydentävissä ehdoissa.

Evira on vastannut myös muihin Byrokratian purku –selvityksessä esitettyihin ongelmiin ja parannusehdotuksiin niitä koskevin säädöksin ja eräiden ongelmien kohdalla käynnissä olevin kehittämistoimenpitein. Evira on julkaissut sivuillaan vastauksensa eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämiin Byrokratian purku –kehittämisehdotuksiin.

Maatalouden byrokratian purku -selvitys on laadittu Etelä-Savon maaseutu ICT -hankkeessa, joka on maaseutuohjelmasta rahoitettu EU- osarahoitteinen hanke. Hankkeen toteuttajat ovat Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry.


Eviran vastausmuistio ja Byrokratian purku -selvitys löytyvät Maaseutukuriirin sivuilta:

Eviran näkemyksiä ja vastauksia eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämiin Byrokratian purku -kehittämisehdotuksiin


Mistä tulee luopua? Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämät Byrokratian purku – kehittämisehdotukset


Evira - Agrodite ja vision voima -näin valvojasta tulee valmentaja


Lisätietoja:
Etelä-Savon ELY-keskuksessa yksikön päällikkö Maija Puurunen, maija.puurunen@ely-keskus.fi, p. 029 502 4074 ja maatalouden tukivalvontaan liittyen johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, ritva.vaittinen@ely-keskus.fi, p. 029 502 4001. Evirassa lisätietoja antaa valvontaosaston johtaja Maria Teirikko, maria.teirikko@evira.fi, p. 040 833 3132.