Maatalouden peltovalvonnat käyntiin heinäkuun alussa

Maatalouden tukien valvonnassa päästään aloittamaan kesän peltovalvonnat pari viikkoa tavanomaista myöhemmin. Kevään päätukihaun aikaa jatkettiin 15.6.2016 asti. Hakemusten tallennus on edennyt hyvin kuntien yhteistoiminta-alueilla, mutta valvonnan tietojärjestelmissä oli valmistumisviivettä. Nyt kuitenkin ELY-keskusten valvojat ovat päässeet vahvistetuin joukoin tarkastamaan vuonna 2016 tukia hakeneita tiloja.


Mitä tiloja valvotaan?

PeltoPeltotukia hakeneista tiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 % mikä tarkoittaa, että Etelä-Savossa tehdään kesän aikana reilu 160 normaalia tilavalvontaa. Koko maassa ELY-keskukset valvovat n. 2700 tilaa.

Samalla tilakäynnillä pyritään valvomaan mahdollisimman monta tukea. Tämän vuoksi normaalien tilavalvontojen lisäksi tilalle voi tulla esim. täydentävien ehtojen valvonta, jossa tarkastetaan muiden muassa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattaminen sekä pysyvän laitumen säilyttäminen. Täydentävien ehtojen valvonta tehdään vähintään yhdelle prosentille tiloista.
Eläintukia hakeneista tiloista on valvottava EU:n suorien eläintukien osalta vähintään 5 % tuensaajista ja eläinmäärästä. Kansallisia eläintukia saavista tiloista on valvottava vähintään 3 %. Lisäksi on mm. EU:n nautapalkkiota saaneiden tilojen valvonta sekä eläinrekisterien oikeellisuutta koskevat eläintukien ristiintarkastukset.

Peltotukien valvontaan liittyvien maastokäyntien lisäksi valvontaa tehdään myös hallinnollisena eli käytännössä toimistotyönä, jolloin tarkastetaan mm. tukiehtojen noudattaminen sekä peltolohkorekisterin ja eläinrekisterien oikeellisuus. Myös talvemmalla tehtävä ympäristökorvauksen lannoitusvalvonta on pääosin hallinnollista tarkastelua. Kaikkiaan Etelä-Savossa tehtiin vuonna 2015 maatalouden tuki- ja rahoitusvalvontoja 1 630 kpl.

Tilakäynnit ja hallinnolliset tarkastukset

TarkastajapariValvontakäynneillä tarkastetaan, täyttyvätkö maataloustuen saamisen ehdot. Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan, että viljelijät saavat tuet tasapuolisin perustein koko maassa.
Tilakäynnillä tarkastetaan kaikki tilan peltojen kasvulohkot eli käydään jokaisella lohkolla. Jokaiselta lohkolta todetaan viljelykasvi, tukiehtojen noudattaminen ja kasvulohkojen pinta-alat. Havainnot merkitään tarkistuslistaan.

TarkastajaPinta-ala mitataan tarvittaessa. Pinta-alamittaus voidaan tehdä joko paikan päällä GPS-laitteella tai sähköisesti näytöltä.

Asiakirjoista tiloilla tarkastetaan mm. vuokrasopimukset. Ympäristökorvaukseen sitoutuneilta tiloilta tarkastetaan, että tilalla on viljelysuunnitelma ja että lohkokohtainen kirjanpito on aloitettu. Lisäksi tarkastetaan ruiskutuskoulutustodistus, kasvinsuojeluruiskun testaustodistus sekä verokirjanpidon mukaiset tositteet lannoitteiden ostosta. Viljavuustutkimukset tarkastetaan ympäristökorvauksen talviaikaisessa lannoitusvalvonnassa. Täydentävien ehtojen valvonnassa selvitetään mm. lanta-analyysin voimassaolo.

Valvonnan jälkeen

Kaikki tarkastuskäynnin havainnot kirjataan Maaseutuviraston Tukisovellukseen, joka laskee havaintojen perusteella seuraamusprosentit. Viljelijälle toimitetaan yhteenveto, joka sisältää lohkokohtaisen listauksen valvonnan aikana tehdyistä havainnoista, pinta-alojen mittaustiedot, kartat peruslohkoista, joita on korjattu sekä mahdolliset valvonnassa havaitut puutteet. Viljelijä voi hakea oikaisua valvonnan tulokseen sen jälkeen kun kunta on lähettänyt tukipäätöksen.

Keltainen kortti lieventää joidenkin EU-tukien seuraamuksia

Maatalouden harjoittaminen vaatii viljelijältä varsin perusteellista perehtyneisyyttä tukijärjestelmän ehtoihin. Valvontojen seuraamukset ovat saattaneet muodostua joidenkin tilojen kohdalla varsin kohtuuttomiksi. Seuraamuksia on pyritty kohtuullistamaan uudella Keltainen kortti -menettelyllä.

Kun peltolohkolla havaitaan ensimmäistä kertaa valvonnassa todetun viljelyalan ja tukihakemuksessa ilmoitetun alan kesken eroa, tuenhakija voi saada niin sanotun Keltaisen kortin. Keltaista korttia voidaan käyttää silloin, kun tukityypin pinta-alaero on 3-10 % ja se on havaittu ensimmäisen kerran. Jos keltaista korttia käytetään, kyseisen tuen pinta-alaseuraamus alenee puoleen valvontavuonna. Kortin voi saada vain kerran kutakin tukea kohti (perustuki, EU:n nuorenviljelijän tuki sekä luonnonhaittakorvaus ja sen korotus).

Lisätietoja:
Etelä-Savon ELY-keskus
Maaseutupalvelut yksikkö
Johtava asiantuntija
Ritva Vaittinen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
029 502 4101, vaihde 029 502 4000