Maaseutuvirasto haluaa yksinkertaistaa maatalouden tukijärjestelmiä (Etelä-Savo)

Eteläsavolaiset viljelijät selvittivät alkuvuodesta 2016 maatilojen kohtaamaa muistiinmerkitsemisten ja ilmoittamisten määrää ja katsoivat merkittävän osan tästä byrokratiasta olevan "jonninjoutavaa" päällekkäisyyttä. Lisäksi viljelijät pohtivat työpajoissaan yhdessä viranomaisten kanssa lukuisia kehittämisehdotuksia kohtaamiinsa byrokratian koukeroihin


Maaseutuvirasto (Mavi) vastasi elokuussa selvityksen sisältämiin viljelijöiden esityksiin. Vastauksesta ilmenee, että Mavi haluaa paneutua perusteellisesti eteläsavolaisten viljelijöiden huoleen byrokratian lisääntymisestä varsinkin kotieläintiloilla.

Mavin näkemyksen mukaan tärkein kohde hallinnollisen taakan tai byrokratian vähentämisessä olisi tukijärjestelmien yksinkertaistaminen. Mavi pitää tärkeänä sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämistä ja hallinnon toiminnan tehostamista. Näihin tavoitteisiin tulee pyrkiä siten, että samanaikaisesti toteutuvat elintarvikeketjun turvallisuus, elinkeinon kilpailukykyedellytykset ja viranomaisten mahdollisuudet kohdentaa voimavarat ennaltaehkäisevästi riskien perusteella. Monien kehittämisehdotusten toteuttaminen vaatisi muutoksia myös EU-lainsäädäntöön. Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt useita EU-säädösten yksinkertaistamisehdotuksia komissiolle. Säädöksiä tulisi yksinkertaistaa ja välttää sellaisia kansallisia säädöksiä, jotka ylittävät EU-säädösten vaatimukset.

Mavi pyrkii vähentämään tuottajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa tukijärjestelmien toimeenpanossa. Mavin vastauksessa korostuvat sähköisen asioinnin kehittäminen ja maatalouden tukijärjestelmän yksinkertaistaminen. Mavi pyrkii rakentamaan sähköisiin järjestelmiinsä lainsäädännön ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa sellaisia toimintoja, joiden avulla tuenhakijoiden on mahdollista tarkistaa eri tukiehtojen täyttyminen jo tukien hakuvaiheessa.

Viranomaiset maitotilan tiedonantovelvoitteisiin tutustumaan

Evira kutsui eteläsavolaiset byrokratian purkajat tutustumaan toimintaansa kesällä 2016. Videoituun tilaisuuteen osallistui myös asiantuntijoita Mavista ja Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Alkusyksystä Eviran ja Mavin johdon edustajat sekä joukko muita hallintoviranomaisia tulevat vierailemaan eteläsavolaisella maitotilalla ja tutustumaan käytännössä viljelijän muistiinpano- ja tiedonantovelvoitteisiin eri viranomaisille. Jotta sanoista päästäisiin tekoihin, eteläsavolainen viljelijäryhmä maidontuottaja Anne Nykäsen johdolla seuraa myös jatkossa tiiviisti byrokratian purkutoimia.

Byrokratian purku –selvitys luovutettiin huhtikuussa Mikkelissä pidetyssä seminaarissa maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle. Ministeri piti eteläsavolaisten byrokratiaselvitystä ainoalaatuisena, koska siinä oli esitetty jokaiseen ongelmaan myös useita kehittämisehdotuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) vastasi toukokuun alussa kaikkiin eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämiin kehittämisehdotuksiin.
Eteläsavolaisten viljelijöiden selvitys maatalouden byrokratian purkamisesta on laadittu EU:n osarahoitteisen Maaseutu ICT-hankkeen yhteydessä, jonka toteuttajia ovat ESEDU ja Etelä-Savon ProAgria.

Linkit:
Byrokratian purku –selvitys
Mavin vastausmuistio
Eviran vastausmuistio
Eteläsavolaiset byrokratian purkajat vierailulla Evirassa

Aineisto on julkaistu myös maaseutuohjelmaan liittyvän viestintähankkeen sivuilla www.maaseutukuriiri.fi

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074