Metsäenergian kuljettaminen pitkiäkin matkoja kannattaa päästömielessä

Metsäpolttoaineiden hankinta- ja kuljetusketjun aiheuttamissa kasvihuonekaasupäästöissä on suuria sijainnista johtuvia eroja. Päästöjen merkitys on kuitenkin suhteellisen pieni, jos metsäenergialla korvataan fossiilisia polttoaineita. Suomalaisen metsäenergian käyttö kannattaa päästöjen kannalta kauempaakin kuljetettuna.

 

VÄITÖSTIEDOTE 30.9.2013

Väitös Mikkelin yliopistokeskuksella 4.10.2013: Metsäenergian kuljettaminen pitkiäkin matkoja kannattaa päästömielessä

Metsäenregia
Suomessa käytetään nykyisin noin puolet siitä määrästä metsäenergiaa – pienpuuta, hakkuutähteitä, ja kantoja – joka olisi käytettävissä. Metsäenergian kysyntä ja käyttö voi kasvaa voimakkaasti uusien voimalaitosten ja biojalostamojen johdosta. Myös monet jo ennestään puuta käyttävät voimalaitokset lisäävät puun osuutta energiantuotannossaan. Tämä johtaa siihen, että kuljetusmatkat käyttökohteelle kasvavat ja päästöt lisääntyvät. Raaka-ainetta voidaan joutua kuljettamaan pitkienkin matkojen takaa.

Eero Jäppinen on tutkinut väitöstyössään raaka-aineen saatavuuden alueellisten erojen ja logististen ratkaisujen vaikutusta metsäenergian hankinnan ja käytön kasvihuonekaasupäästöihin. Tarkastelun kohteena on myös ollut, kuinka suomalaisista metsistä saatavat energiajakeet kannattaa käyttää, jotta saavutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty päästöjen kannalta. Tutkimuksessa on mallinnettu raaka-ainevarojen sijaintia ja kuljetuksia paikkatietomenetelmin ja laskettu kasvihuonekaasupäästöjä elinkaariarviointimenetelmin. Lisäksi Jäppinen on tarkastellut päästöjä muun muassa EU:n kestävyyskriteerien täyttymisen kannalta.

MetsäenergiaTärkein tulos on se, että kokonaispäästöjen kannalta ei juuri ole merkitystä, missä laitos sijaitsee ja mistä raaka-aine saadaan hankittua käyttökohteelle. Tämä on hyvä asia, sillä suomalaisissa metsissä on vielä melko runsaasti energiakäyttöön soveltuvaa raaka-ainetta, jota ei nykyisin käytetä. Bioenergian käytön lisäys on myös merkittävin keino lisätä uusiutuvien osuutta energiantuotannossa Suomessa. Myöskään nykyisten tai tulevien EU:n kestävyyskriteerien suhteen ei suomalaisella metsäenergialla pitäisi olla mitään hätää. Paras hyöty päästöjen kannalta saadaan kun puulla korvataan turvetta tai kivihiiltä.

Diplomi-insinööri Eero Jäppisen väitöskirja ”The effects of location, feedstock availability, and supply-chain logistics on the greenhouse gas emissions of forest-biomass energy utilization in Finland” (Käyttöpaikan sijainnin, raaka-aineen saatavuuden ja hankintalogistiikan vaikutus metsäbiomassan energiakäytön kasvihuonekaasupäästöihin Suomessa) tarkastetaan 4.10.2013 klo 12 Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa. Vastaväittäjänä toimii professori Margareta Wihersaari Åbo Akademista ja kustoksena professori Tapio Ranta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 527. ISBN 978-952-265-448-9, ISBN 978-952-265-449-6 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/92496. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi.


Lisätietoja:

Eero Jäppinen, 050 5844634, eero.jappinen@lut.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) yhdisti tekniikan ja talouden edelläkävijänä jo vuonna 1969. Strategisia osaamisalojamme ovat vihreä energia ja teknologia, kestävän kilpailukyvyn luominen sekä kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana toimiminen. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta. Ratkaisukeskeisellä open your mind -asenteella ylitämme rajoja, yhdessä. Suomen vihrein kampus: www.greencampus.fi


Yhteystiedot:
Mikkelin yliopistokeskuksen viestintä I Communication of Mikkeli University Consortium
Sirpa Taskinen I Viestintäsuunnittelija I Planning officer of communication
Mikkelin yliopistokeskus I Mikkeli University Consortium
Koordinaatioyksikkö I Co-ordination unit
Lönnrotinkatu 7, FI - 50100 MIKKELI
Tel. +358 50 374 1150
sirpa.taskinen@muc.fi
www.muc.fi
www.facebook.com/mikkelinyliopistokeskus