Ajankohtaista maatalouden investointi- ja aloitustukien myönnöistä

Maatalouden investointi- ja aloitustukien myöntö jatkuu vuonna 2014 pääosin vanhoilla säännöillä.

 

Lippu ja maaseuturahasto

Maatalouden investointien tukemista jatketaan vuonna 2014 kokonaan kansallisella rahoituksella. Ohjelmakauden vaihdoksesta johtuen EU:n maaseuturahaston mukainen rahoitus saadaan käyttöön vasta myöhemmin.

5.12.2013 annetun kohdentamisasetuksen (855/2013) mukaan maatilojen investointituen kohteet ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Investointitukea myönnetään rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta varten. Tuen saannin edellytykset ovat päättyvää ohjelmakautta koskevien säädösten mukaiset.

Siirtymävuoden 2014 investointituelle on neljä hakuaikaa, joista ensimmäinen alkaa jo kuluvan vuoden puolella. Hakuajat ovat: 16.12.2013 - 31.1.2014, 17.2 - 28.3.2014, 14.4 - 15.8.2014 ja 1.9 - 17.10.2014.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee tukipäätökset noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin ELY-keskus on antanut hakemuksesta tukipäätöksen. Entiseen tapaan rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan ja hakijasta riippumattomien vahinkotapausten johdosta tehtäviin investointeihin ei sovelleta hakuaikoja.

Mitä muutoksia siirtymävuodelle?

InvestointitukeaMaatalouden investointitukiin tehdyt muutokset aiheutuvat pääasiassa kuluvan ohjelmakauden ja maan eteläosia (A- ja B-tukialueet) koskevan artikla 141:n voimassaolon päättymisestä vuoden 2013 loppuun. Investointituki muodostuu korkotuesta ja avustuksesta. Tukitason muutos on toteutettu pääosin korkotuen enimmäismäärää alentamalla. Etelä-Savoa koskien C-tukialueella korkotuen osuutta hyväksyttävistä kustannuksista on alennettu 20 %:sta 15 %:iin lähes kaikissa investointikohteissa. Korkotukilainan enimmäismäärä sinänsä on pysynyt ennallaan 70-75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustuksen enimmäismäärän prosenttiosuudet hyväksyttävistä kustannuksista ovat koko maassa pääosin entisellään seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta. Salaojitusten kohdalla avustuksen osuutta on nostettu entisestä 20 %:sta 25 %:iin. Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävissä investoinneissa avustustaso on ollut verraten korkea 75 % ja sitä on alennettu 50 %:iin.

Maatilan lämpökeskusten tukemisen edellytykset on yhtenäistetty siten, että nyt myös biokaasulaitoksille tuki on sama kuin maatilan lämpökeskuksille eli 35 % avustusta. Lämpökeskusinvestoinneissa tuen myöntämisen edellytyksenä on uusiutuvan energialähteen hyödyntäminen. Myös turvetta voidaan käyttää polttoaineena, mutta tukikohteella tulee voida tuottaa lämpöä myös puun tai muun uusiutuvan energialähteen avulla.

Sika- ja siipikarjataloudessa uudisrakentamisen ja laajentamisen tukemista ei enää rajoiteta lisäeläinpaikkakiintiön täyttymisellä. Näiden investointien vähenemisen myötä tukirajoituksiin ei ole ollut viime vuosina tarvettakaan. Alan markkinatilanteen vuoksi kananmunantuotannon investointeihin tukea ei edelleenkään myönnetä.

Vuoden 2013 maatalouden rahoitusvarat lopussa

EuroseteliMaatalouden investointituissa jouduttiin vuoden 2013 viimeisen hakukierroksen päätöksenteossa valintamenettelyyn, koska käytettävissä olevat varat eivät riitä kaikkiin hakemuksiin. Valintamenettelyä ei ole tarvinnut ottaa käyttöön aiemmin ohjelmakaudella 2007-2013 aikana. Varojen puutteessa hylätyksi tulleen investointitukipäätöksen saaneet viljelijät voivat hakea tukea uudelleen 16.12.2013 alkavan hakukierroksen yhteydessä.

Myös nuorten viljelijöiden aloitustukien kohdalla kuluvan vuoden varat ovat lopussa. Siksi marraskuun loppuun tulleiden aloitustukihakemusten osalta päätöksentekoaikaa on jatkettu helmikuun puoliväliin 2014 asti. Aloitustukia koskeva päätösmenettely ei edellytä viljelijöiltä uutta hakemusta. Myös A- ja B-tukialueiden (Mäntyharju) EU-osarahoitteiset investointituet siirtyvät vuoden 2014 kansallisista varoista päätettäväksi.

Maatalouden investointitukiin liittyen lisätietoja antavat Etelä-Savon ELY-keskuksessa maatalouden rahoitusasiantuntijat Hannu Korhonen ja Heikki Tossavainen sekä yksikön päällikkö Maija Puurunen, p. 029 502 4000 ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Maatalouden investointituista ja muista maatalouden tuista lisätietoja löytyy www.mavi.fi –sivustolta.
EU:n ohjelmakauden vaihdoksesta ja uuteen ohjelmakauteen valmistautumisesta lisätietoa löytyy http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseudunkehittamisohjelmat.html –sivuilta ja Etelä-Savon osalta
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-kehittaminen -sivulta.

Lisätietoa nykyisestä ja tulevasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta: http://www.maaseutukuriiri.fi/kehittamisohjelma

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi