Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitetut maaseudun hankkeet 2014-2020


Etelä-Savon Maaseutu ICT

Hakija: Etelä-Savon Koulutus Oy (tuensiirto ProAgria Etelä-Savo); yhteyshenkilö tuomo.rytkonen@esedu.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 1.10.2015 – 31.12.2017

Myönnetty tuki: 421 755 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Etelä-Savon Maaseutu ICT -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista nimenomaan tieto- ja viestintätekniikkaan ja digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Hankkeilla lisätään myös alueen yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yritystoiminnan tukena. Viljelijöiden ja maaseudun pk-yritysten pitäisi hankkimansa osaamisen ja tiedon ansiosta pystyä parantamaan erityisesti kilpailukykyään ja resurssitehokkuuttaan sekä edistämään samalla maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä.

Hankeen viestintätoimet ovat tukemassa maaseututoimijoiden ja yritysten yhteistyötä ja synnyttää uutta elinvoimaisuutta alueelle. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen teemaan:

 1. Tiedotustoimet maaseudun ICT- taitojen perusosaamisen turvaamiseksi.
 2. Digitalisoituvan maaseudun uudet mahdollisuudet Hankkeessa järjestetään maaseudun elinkeinoelämän kehittämistä tukevia teematilaisuuksia, jossa digitalisaatiolla on suuri merkitys: JAKSAMINEN; opastetaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämiseksi TURVALLISUUS; opastetaan turvallisuusteknologian hyödyntämiseen maaseudulla ja kotona asumisen ja yrittämisen mahdollistamiseksi SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA SUORAMYYNTI edistetään suoramyyntiä, markkinointia, lyhyitä jakeluketjuja yms. VERKOSTOTYÖ; tuetaan jo olemassa olevia maaseutuverkostoja, kuten ICT-tukihenkilöverkostoa, kylätoimikunnat, -yhdistykset yms. KYLÄVIESTINNÄN UUDET ASKELEET; kylän risteyksen ilmoitustaulusta whatsuppiin, twitteriin, facebookiin
 3. Sähköiset palvelut maaseutuyrittäjän yritystoiminnan tukena - tiedotetaan maaseutuyrittäjille sähköisen asioinnin mahdollisuuksista, edistetään sähköisten asiointien käyttöönottoa opastamalla uusien palveluiden käyttäjiä (mm. Vipu, ympäristötuet ym.)

Hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry on hankkeen osatoteuttaja toimenpiteissä 2 ja 3.

http://www.maaseutuict.fi/


Ravinnepiika

Hakija: ProAgria Etelä-Savo; yhteyshenkilö saara.ryhanen@proagria.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2018

Myönnetty tuki: 275 047 €

Hankkeen julkinen kuvaus:

Ravinnepiiassa haetaan uudenlaista lähestymistapaa tutkimustiedon tiedonvälitykseen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa tiedonkulkua ja vuorovaikutteisuutta viranomaisten, viljelijöiden, tutkimus-, koulutus- ja neuvontasektorin välillä.

Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uusia tapoja välittää tutkimuksellista tietoa viljelijöille ja suurelle yleisölle. Kolmantena tavoitteena on parantaa ravinnekuormituksen arviointikeinoja ja sitä, kuinka nämä keinot kohdennetaan resurssitehokkaasti tilatasolla ja siten parannetaan tilojen kannattavuutta. Hankkeessa lisätään myös tilojen ympäristöosaamista mm. maan rakenteen ja vesitalouden parantamisessa, viljelykiertojen monipuolistamisessa, ravinteiden ja lannan käytön tehostamisessa ja valumavesien hallinnassa. Lisäksi tavoitteena on kannustaa viljelijöitä uusien innovaatioiden ja menetelmien käyttöönottoon.

Tavoitteiden toteuttamiseksi Ravinnepiika-hankkeessa toteutetaan info- ja esittelytilaisuuksia, tehdään julkaisuja ja mukaan tavoitellaan 200 eteläsavolaista tilaa. Hankkeessa kootut aineistot ja julkaisut ovat yleisesti hyödynnettävissä ProAgrian nettisivuilla. Hankkeesta hyötyvät viljelijöiden ohella kuntien ja valtion (ELY) viranomaiset, alan koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä neuvonta ja suuri yleisö. Myös eteläsavolainen järviluonto hyötyy hankkeesta.

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/ravinnepiika-6041


Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ


Hakija: ProAgria Etelä-Savo; alueiden välinen (Keski-Suomi); yhteyshenkilö leena.lahdenvesi.korhonen@proagria.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2018

Myönnetty tuki: 593 927 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Hankkeella halutaan lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa.

Hanketta toteutetaan järjestämällä tiedotusta, tapahtumia ja työpajoja mahdollisimman laajalla alueella ympäri Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. Toimenpiteillä tartutaan esillä oleviin teemoihin ja vastataan aiheesta nousseeseen kiinnostukseen suoraan. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia heti talkoilla ja työpajoissa. Hankkeessa keskeistä on tapa tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin nopeasti ja innovatiivisesti. Havaitaan akuutti tarve, on ajankohtainen aihe, laaditaan suunnitelma, toteutetaan toimenpide. Näin hankkeen toimenpiteet saadaan keskitettyä tehokkaasti sellaisille alueille ja kohderyhmille, joilla on ajankohtaista tarvetta ja kiinnostuneita toimijoita.

Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo/Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset yhdessä ProAgria Keski-Suomen/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 - 31.08.2018. Kulttuuriympäristä Näkyväksi, KYNÄ hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahastosta haettava hanke.

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kulttuuriymparisto-nakyvaksi-kyna-hanke-6008


Maaseutukuriiri - Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke


Hakija: Veej’jakaja ry; yhteyshenkilö toni.degerlund@maaseutukuriiri.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 1.3.2015 – 29.2.2016

Myönnetty tuki: 86 500 €

Hankkeen julkinen kuvaus:

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja maaseudun alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien viestintää keskitetysti ja tehokkaasti. Hanke välittää tietoa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista maaseudun kehittämiseen käytännönläheisin esimerkein.

Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja sekä tuotetaan tietoa uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 painopisteistä ja ajankohtaisista asioista. Hanke parantaa maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden tiedotusta ja viestintää. Hankkeen kesto on 10 kuukautta. Hankkeen julkinen rahoitus koostuu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen osoittamasta kansallisesta tuesta.

Hankkeen tuki-intensiteetti on 100 %. Hankkeella ylläpidetään ja kehitetään edelleen aiemman viestintähankkeen kautta luotua tiedotusmallia sekä viestintäkanavia. Tavoitteena on tiivistää entisestään eri maaseutukehittäjien, organisaatioiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja luoda mm. yhteinen tapahtumakalenteri Etelä-Savoon. Viestintäkanavista tärkeimmässä roolissa tulee olemaan uusimmat viestintäkanavat ja tavat viestiä mm. sosiaalisessa mediassa sekä mobiilisti.

Hankkeen toimenpiteitä (viestintäkanavia) ovat muun muassa sosiaalinen media, nettiradio, tiedotuslehti, verkkotiedotteet, muut valmiit julkaisumateriaalit, ajankohtaistiedotteet, viestintäkoulutus, videot, tiedottaminen ja viestinnän ohjaus. Hankkeen tuloksena toimintaryhmien ja ELY-keskuksen ohjelmatiedottaminen on keskitettyä ja tehokasta. Tietoisuus hanketoiminnasta ja hankerahoituksen mahdollisuuksista ja niillä saavutetuista tuloksista lisääntyy. Neuvonnalla ja koulutuksella hanketoimijoiden viestintä- ja tiedotusosaaminen paranee. Hanke tiedottaa viestintäkanavien kautta kaikkien eri maaseudun kehittäjien ajankohtaisista asioista.

http://www.maaseutukuriiri.fi/


Metsätalouden aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa -Tulevaisuusvisio 2020-luvulla

Hakija: Lappeenrannan tekninen yliopisto, yhteyshenkilö kalle.konttinen@lut.fi

Toimenpide: 16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toteutusaika: 1.9.2015 -31.8.2017

Myönnetty tuki: 238 048 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Metsätoimialalla on taloudellisen kasvun ja työpaikkojen osalta suuret lähitulevaisuuden odotukset Etelä-Savossa. Metsäteollisuuden jo toteutettavat investoinnit heijastuvat työmahdollisuuksina varsinkin toimitusketjun alkupäähän metsien tehostuneen käytön seurauksena. Taloudellinen vaikutus kohdistuu erityisesti metsänomistajiin ja metsäkone- ja kuljetusyrittäjiin, mutta sillä on merkitystä koko Etelä-Savon aluetalouteen.

Metsäteollisuuden suurinvestoinnit ovat toteutumassa pääosin maakunnan ulkopuolelle, mutta myös Etelä-Savon metsäenergiapotentiaalin hyödyntämisestä voisi syntyä uusia paikallisia työmahdollisuuksia ja taloudellista kasvua metsäteollisuuden rinnalle. Onkin tärkeää kehittää metsänomistajien sekä kone- ja kuljetusyrittäjien lähtökohdista toimintamalleja, joissa metsien kestävää käyttöä voidaan paikallisesti lisätä ja täten tuottaa taloudellista hyvinvointia alueelle. Hankkeessa on tarkoitus kehittää maaseutuelinkeinoja ja uudistaa elinkeinorakennetta korostaen Etelä-Savon kannalta tärkeän metsätoimialan merkitystä koko aluetaloudelle.

Hanke tuottaa Etelä-Savon maaseudulla toimiville metsäsektorin pienyrityksille tulevaisuuden päätöksenteon tueksi uutta tietoa sekä liiketoimintamalleista että alueen metsäenergian tuotantopotentiaalista. Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää Etelä-Savon metsäalan tulevaisuudennäkymien vaikutuksia aluetalouden kannalta. Erityisesti on kiinnostavaa vertailla, onko tehokkaampaa korostaa ylimaakunnallista kuitupuun vai maakunnallista energiapuun tuotantoa ja toimitusketjuja Etelä-Savon aluetalouden näkökulmasta. Valinnoilla on välitöntä merkitystä metsätalouden harjoittamisen kannattavuuteen (metsänomistajat), kuljetus- ja koneyrittäjien investointeihin sekä erityisesti alueen kilpailukykyyn.


Monimuotoiset metsät

Hakija: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy; yhteyshenkilö kati.kontinen@mamk.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 1.1.2016 -31.12.2017

Myönnetty tuki: 88 400 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsänomistajien tavoitteissa on tapahtunut muutosta niin, että monitavoitteisten, virkistyskäyttäjien sekä epätietoisten määrä on noussut, taloudellista turvaa tavoittelevien sekä metsästä elävien määrä laskenut. Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis-, kaupunkilais- ja naismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Tulo- ja varallisuustaso nousevat, joten metsätulojen osuus metsänomistajan taloudessa vähenee entisestään.

Vuonna 2014 uudistettu metsälaki lisää metsänomistajien valinnanvapautta oman metsäomaisuutensa hoidossa. Metsänomistaja voi esimerkiksi päättää itse, minkä ikäisenä metsäkuvio on tarpeeksi vanha uudistettavaksi. Metsänomistaja voi myös päättää, käsitteleekö hän metsiään perinteisillä harvennus- ja uudistushakkuilla vai käyttääkö eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta.Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin lisätä tietoutta metsänkäyttömuotojen monipuolisuudesta ja tätä kautta saattaa entistä useampi metsänomistaja hyödyntämään metsäomaisuuttaan.

http://www.mamk.fi/tutkimus_ja_kehitys/materiaalit_ja_ymparistoturvallisuus/kaynnissa_olevat_hankkeet/momet


Tietoinen metsänomistus

Hakija: Suomen metsäkeskus, alueiden välinen (Kaakkois-Suomi); yhteyshenkilö antti.heikkila@metsakeskus.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 31.9.2015 -31.8.2018

Myönnetty tuki: 450 000 €

Hankkeen julkinen kuvaus:

Tietoinen metsänomistus - tiedotushankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitetaan metsänomistajia, joille tuodaan tutuksi heidän omien metsien metsävaratieto sekä tietoa omistajanvaihdoksista ja yhteismetsistä metsänomistusmuotona. Metsäomaisuuden sekä sen käytön ja omistamisen tunteminen auttavat metsänomistajia päätösten teossa.

Hanke edistää metsäomaisuuden päätymistä aktiiviseen talouskäyttöön, yksinomistukseen, perinteiseen yhteisomistukseen tai osaksi yhteismetsää. Tuloksena voi olla myös suojelu tai maiseman säilytys. Tärkeintä on, että valinta tehdään tietoisesti ja harkiten. Tietoinen metsänomistus - hankkeen keskeisin kohderyhmä on metsää omis-tavien kuolinpesien ja yhtymien osakkaat, joista suuri osa on vieraantunut metsistään. Toinen kohderyhmä on 60- vuotta täyttäneet metsänomistajat. Metsänomistajille tarjottavia toimenpiteitä ovat kuolinpesien purkaminen, metsätilojen ja yhtymäosuuksien kauppa, hallitut sukupolvenvaihdokset sekä yhteismetsien muodostaminen ja yhteismetsiin liittyminen.

Tietoinen metsänomistus - hankkeen yhteistyökumppaneita ovat omistajan-vaihdosten parissa työskentelevät toimijat. Hanke edistää palvelujen tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista. Hanke kokoaa metsänomistajat ja toimijat yhteen "Polvelta Toiselle" - messuilla sekä muissa tiedotustilaisuuksissa hankealueella sekä pääkaupunkiseudulla.

http://www.metsakeskus.fi/tietoinen-metsanomistus#.V1Aen754W6E


Luomumetsistä moneksi

Hakija: Helsingin yliopisto; yhteyshenkilö birgitta.partanen@helsinki.fi

Toimenpide: 1.2 (Tiedonvälitys)

Toteutusaika: 4.8.2015-31.12.2016

Myönnetty tuki: 152 067 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Luomumetsistä moneksi -hankkeen tavoitteina on tiedottaa metsien luomusertifioinnista ja selvittää sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jatkojalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen toimialue on Etelä-Savo ja sen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 4.8.2015 - 31.12.2016 yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden muiden tahojen ja hankkeiden kanssa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat eteläsavolaiset yksityismetsänomistajat, kunnat, seurakunnat ja muut metsänomistajat sekä yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomustatusta, kuten marjojen, sienten ja muiden keruutuotteiden jatkojalostajat, luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät. Hanke mahdollistaa paikallisten poimijoiden ansaintamahdollisuuksien paranemisen luomuraaka-aineen talteenotossa sekä tukee alueen kestävää kehitystä. Luomukeruualueilla on myös positiivinen vaikutus koko maakunnan imagoon. Hankkeen toimenpiteitä ovat tiedottaminen useiden eri kanavien, tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, luomusertifiointiin liittyen tarpeiden ja sen tuomien mahdollisuuksien kartoittaminen kyselyin ja asiantuntijahaastatteluin, luomualueiden ylläpidon ja sen kustannusten selvittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä metsien monikäytön vajaasti hyödynnettyjen ja uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja niistä tiedottaminen.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon luomukeruutuotantoon sertifioitu pinta-ala moninkertaistuu, paikallisen luomuraaka-aineen saatavuus paranee, luomualueiden laajentamisen "Etelä-Savon malli", sen mahdollisuudet, kustannukset ja ylläpitoon jatkossa sitoutuneet saadaan selvitettyä. Alueen metsien monikäyttömahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa tunnetaan paremmin, erikoiskeruutuotteista saatavat ansiot lisääntyvät ja maakunnan profiloituminen luomumaakunnaksi vahvistuu.

http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2015/Luomumetsistamoneksi_161015.html


Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Hakija: Aalto Korkeakoulusäätiö sr (tuensiirto luke); yhteyshenkilö sinikka.mynttinen@aalto.fi

Toimenpide: 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2017

Myönnetty tuki: 201 706 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Luomumetsistä moneksi -hankkeen tavoitteina on tiedottaa metsien luomusertifioinnista ja selvitettää sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jatkojalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen toimialue on Etelä-Savo ja sen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 4.8.2015 - 31.12.2016 yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden muiden tahojen ja hankkeiden kanssa.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat eteläsavolaiset yksityismetsänomistajat, kunnat, seurakunnat ja muut metsänomistajat sekä yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomustatusta, kuten marjojen, sienten ja muiden keruutuotteiden jatkojalostajat, luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät. Hanke mahdollistaa paikallisten poimijoiden ansaintamahdollisuuksien paranemisen luomuraaka-aineen talteenotossa sekä tukee alueen kestävää kehitystä. Luomukeruualueilla on myös positiivinen vaikutus koko maakunnan imagoon.

Hankkeen toimenpiteitä ovat tiedottaminen useiden eri kanavien, tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, luomusertifiointiin liittyen tarpeiden ja sen tuomien mahdollisuuksien kartoittaminen kyselyin ja asiantuntijahaastatteluin, luomualueiden ylläpidon ja sen kustannusten selvittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä metsien monikäytön vajaasti hyödynnettyjen ja uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja niistä tiedottaminen.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon luomukeruutuotantoon sertifioitu pinta-ala moninkertaistuu, paikallisen luomuraaka-aineen saatavuus paranee, luomualueiden laajentamisen "Etelä-Savon malli", sen mahdollisuudet, kustannukset ja ylläpitoon jatkossa sitoutuneet saadaan selvitettyä. Alueen metsien monikäyttömahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa tunnetaan paremmin, erikoiskeruutuotteista saatavat ansiot lisääntyvät ja maakunnan profiloituminen luomumaakunnaksi vahvistuu.

http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/eu-projects/national/hajautettu_energiantuotanto_maatiloilla/


Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke

Hakija: Piällysmies ry; yhteyshenkilö toni.degerlund@maaseutukuriiri.fi

Toimenpide: 1.2 (tiedonvälitys)

Toteutusaika:1.4.-31.12.2016

Myönnetty tuki: 96 156 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Hankkeella järjestetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja maaseudun alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien viestintä keskitetysti ja tehokkaasti. Hankkeella välitetään tietoa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista maaseudun kehittämiseen käytännönläheisin esimerkein.

Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja sekä tuotetaan tietoa uuden ohjelmakauden 2014-2020 painopisteistä ja ajankohtaisista asioista. Hankkeella parannetaan ohjelmista rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden tiedotusta ja viestintää. Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hankkeeseen haetaan rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankkeella ylläpidetään ja kehitetään edelleen aiemman viestintähankkeen kautta luotua tiedotusmallia sekä viestintäkanavia. Tavoitteena on myös tiivistää entisestään eri maaseutukehittäjien, organisaatioiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja ylläpitää mm. yhteistä tapahtumakalenteria Etelä-Savon maaseututapahtumista. Viestintäkanavista tärkeimmässä roolissa tulee olemaan uusimmat viestintäkanavat ja tavat viestiä mm. sosiaalisessa mediassa sekä mobiilisti.

http://www.maaseutukuriiri.fi/Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista

Hakija: Luonnonvarakeskus; yhteyshenkilö teijo.nikkanen@luke.fi

Toimenpide: 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toteutusaika: 1.4.2016-31.3.2018

Myönnetty tuki: 100 970 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista" - hankkeen tarkoituksena on kehittää kasvullisen lisäyksen ja taimikasvatuksen menetelmiä joulupuuviljelyyn ja viherrakentamiseen sopivien kuusen erikoismuotojen saamiseksi taimituotantoon. Työ toteutetaan yhteistyössä taimituottajien, joulupuuviljelijöiden sekä alan muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen ja vahvistaen jo olemassa olevia kumppamuuksia ja yhteistyökanavia. Viherrakentamisessa käytetään Suomessa havupuita melko vähän, koska kestäviä ja koristeellisia kotimaisia havupuulajikkeita on tarjolla niukasti. Suomessa myytävistä koristehavupuiden taimista alle 10 % on kotimaassa kasvatettuja.

Tuomalla kotimaiseen tuotantoon ja markkinoille erikoismuotokokoelmissa ja lisäystarhoissa olevia huippuyksilöitä voidaan koristehavupuiden valikoimaa olennaisesti laajentaa ja tuoda markkinoille tuontitaimia paremmin Suomen ilmastoa kestäviä lajikkeita. Samalla tuontia korvataan kotimaisella työllä sekä pienennetään kasvitautiriskejä. Suomessa myydään vuosittain noin 1,2 miljoonaa kasvatettua joulupuuta. Tuonnin osuus tästä on alle 20 %. Joulupuuviljelyyn kaivataan lajikkeita, jotka kasvavat luontaisesti oksistoltaan tiheiksi ja säännöllisen kartiomaisiksi ilman oksien leikkaamista. Valitsemalla ja tuomalla joulupuuviljelyyn tällaisia lajikkeita voidaan kotimaisen joulupuuviljelyn kilpailukykyä ja kannattavuutta lisätä.

Tässä hankkeessa haetaan lisäarvoa vuosikymmenten ajan julkisin varoin tehdylle työlle hyödyntämällä ja tuotteistamalla geenivarakokoelmiin ja erikoismuotopuistoihin koottuja havupuiden normaalista poikkeavia muotoja. Se tapahtuu kehittämällä kasvullisen lisäyksen menetelmiä ja siirtämällä sitä koskevaa osaamista tutkimuksesta käytäntöön. Hankkeen tavoitteena on luoda kotimaisten koristehavupuiden ja joulupuiden tuoteperhe. Hankkeen avulla pyritään lisäämään kotimaisten koristehavupuiden tarjontaa ja niiden käyttöä viherrakentamisessa. Samalla parannetaan rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ympäri vuoden. Joulupuuviljelyyn tuotetaan sitä varten valittuja ja jalostettuja joulupuulajikkeita.

https://www.luke.fi/projektit/koristekuusia/


Peltohavainto - ravinnekiertoa ja peltoviljelyn uusia avauksia

Hakija: Luonnonvarakeskus; yhteyshenkilö paivi.kurki@luke.fi (tuensiirto ProAgria Etelä-Savo)

Toimenpide: 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toteutusaika: 1.3.2016-28.2.2019

Myönnetty tuki: 226 410 €

Hankkeen julkinen kuvaus:
Peltohavainto -hanke keskittyy ajankohtaisen ja uuden tiedon tuottamiseen bio- ja kiertotalouden vahvistamiseksi alueen viljelijöiden elinkeinon tukena. Tieto tuotetaan havaintokokeissa tiloilla ja Luke Mikkelin pelloilla. Havaintokoetoiminta on vakiintunut toimivaksi menetelmäksi alueen viljelijöiden kanssa. Hankkeessa työskennellään sekä luomu- että tavanomaisessa viljelyssä.

Tieto kanavoidaan Kipakan ja Ravinnepiian sekä Ravinnepiian yhteistyöparina työskentelevän Maanosaajan kautta nopeasti suoraan tiedon tarvitsijoille. Tämä toimintamalli mahdollistaa kustannustehokkaan työskentelyn hankkeiden selkeän työnjaon vuoksi. Edellä mainitun lisäksi hankkeen toimet synkronoidaan Pohjois-Savon Nurmet rahaksi NuRa sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille haettujen Ravinnerengin osalta niiltä osin kuin laajempi havaintodata on Peltohavaintohankkeen etu. Peltohavainto tuottaa uutta käytännön tietoa kasvi- ja karjatilolle tuotantokustannusten alentamiseksi, ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi ympäristönhoito huomioiden ja kasvitilojen uusien tuotantomahdollisuuksien löytämiseksi.

Työpaketeissa 1 ja 2 tuotetaan tietoa viljelymenetelmistä ja ravinteiden kierrätyksestä. Työpaketissa 3 selvitetään tilatasolla pellon tiivistymien osoittamiseen soveltuvia mittausmenetelmiä ja havainnollistetaan niiden käyttökelpoisuutta ja arvioidaan käyttökelpoisia korjaustoimia. Työpaketissa 4 havainnoidaan uusien viljelykasvien mahdollisuutta, haetaan puimuritekniikkaa viljasadon mittaukseen ja jatketaan kevätviljan punahomeen torjuntakokeita tiloilla. Työpaketissa 5 selvitetään kosteikon ja rantalaidunnuksen vaikutuksen todentamista mittausmenetelmin. Hanketta rahoitetaan maaseuturahastosta EU:n osarahoitteisena kehittämishankkeena. Alueen viljelijät ja maatalousalan yritykset vastaavat yksityisrahoituksesta.

https://www.luke.fi/projektit/peltohavainto/


Ruokaviestintä ja alueellisen ruokaidentiteetin vahvistaminen – Etelä-Savon ruokaviesti


Hakija: Helsingin yliopisto, Ruralia –instituutti, yhteyshenkilö Riitta Kaipainen (riitta.kaipainen@helsinki.fi), puh. 044 308 4569 (tuen siirto: Luonnonvarakeskus ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy)

Toimenpide: M01 - Koulutus ja tiedonvälitys, alatoimenpide1.2. – Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toteutusaika: 1.10.2015 – 31 12 2107

Myönnetty tuki: (EU + valtio): 474 850 €

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon alueellista ruokaidentiteettiä ruokaviestinnän keinoin ja sitä kautta edistää maakunnan ruoka-alan kehittymistä. Hanke vahvistaa paikallisuutta, lisää eteläsavolaisen ruoka-alan ja ruoan tunnettuutta, alan yrityssektorin näkyvyyttä, ruoan arvostusta sekä kiinnostusta ruokaa ja ruoka-alaa kohtaan sekä ruokaosaamista koko ruokaketjussa. Hanke toteuttaa yleistä ruokaviestintää sekä välittää ruokatietoa ja yleistajuista tutkimustietoa.

Hankkeen muut toteuttajatahot (tuensiirto) ovat Luonnonvarakeskus ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen toteuttajat muodostavat yhdessä Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys Ekoneum ry:n, jonka tavoitteena on edistää alueella suomalaista elintarviketaloutta ja sen kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Ekoneum ry on laatinut yhteistyössä ruoka-alan yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa alueen ruokasektorin kehittämissuuntia linjaavan ”Etelä-Savon ruoka-alan kehittämissuuntia 2014 - 2020” -julkaisun. Tässä hankkeessa tuodaan esille kehittämislinjauksiin kuuluvia teemoja: kestävä ruokakulttuuri, ruoan laatu ja teknologioiden hyödyntäminen, neuvotteleva ruokaketju sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Hankkeessa järjestetään:

 • ajankohtaistietoiskuja ruoka-alan yrityksille
 • Ruoka-Saimaa tapahtumat ruoka- ja matkailualan yrityksille
 • kuluttaja- ja ammattilaistapahtumia sekä yleisöluentoja (mm. Studia Generalia)
 • laaditaan kirjoituksia eri lehtiin ja toteutetaan verkkoviestintää sekä kootaan ja välitetään tietoa Etelä-Savon ruokasektorista
 • hankkeessa vahvistetaan ja tehdään näkyväksi paikallisuutta kehittämällä SaimaaMenun tunnettuutta erityisesti ravintoloiden tarjonnassa
 • alueen ruokaketjun uudistumiskykyä ja innovatiivisuutta edistetään järjestämällä hankkeessa ruokainnovaatiokilpailu
 • hankkeessa kytkeydytään valtakunnallisen lähiruokatoimintaan toteuttamalla lähiruoan Etelä-Savon aluetyötä (Aitoja makuja.fi –sivusto)

Hankkeen kohderyhmänä on koko ruokaketju; alkutuotanto, elintarvikkeiden valmistus, vähittäis- ja tukkukauppa sekä ravitsemispalvelut ja kuluttajat.
Hankkeen tavoitteina on: julkaista 102 julkaisua (sisältää myös verkkojulkaisut), pitää 25 ajankohtaistietoiskua (yrittäjät, kauppa, kuluttajat) sekä 3 ns. Ruoka Saimaa tilaisuutta.

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/projects/communication-and-s%288666988e-1113-4190-b3f8-24eb274e52bb%29.html


Tukikoirien kasvatus

Hakija: Fysiologisten hoitomuotojen tutkimussäätiö

Toimenpide: M01 - Koulutus ja tiedonvälitys, alatoimenpide 1.2. – Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toteutusaika: 2.1.2016 – 31.1.2017

Myönnetty tuki: (EU + valtio): 58 500 €

Hankkeen kuvaus:
Tukikoirien kasvatus -tiedottamishankkeen tavoitteena on olla ensimmäinen askel käynnistettäessä ammattimaista tukikoirien kasvatusta Etelä- ja Pohjois-Savossa. Hankkeen tavoitteena on synnyttää pitemmällä tähtäimellä kohdealueelle uusia työpaikkoja sekä edistää tukikoiratoiminnan kautta ihmisten hyvää elämää ja säästää hoitokustannusten alenemisen kautta yhteiskunnan varoja.
Hankkeen tarkoituksena on luoda esittely- ja tiedotustoiminnan keinoin edellytykset tukikoirakasvattajien koulutuksen käynnistämiselle Etelä- ja Pohjois-Savossa vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Tätä tarkoitusta varten hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

 1. Hanke-esitteen teko
 2. Kahden lehdistötilaisuuden järjestäminen
 3. Osallistujien rekrytointi (18 tilaisuutta) kolmessa vaiheessa:
 • a) kuuden tiedotustilaisuuden järjestäminen kylätoimikunnille
 • b) kuuden tiedotustilaisuuden järjestäminen palvelukoirajärjestöille
 • c) kuuden informaatiotilaisuuden järjestäminen koulutuksesta kiinnostuneille
 • Kaikille kiinnostuneille avoimien informaatiotilaisuuksien tarkoituksena on perehdyttää osallistujat tukikoiratoiminnan ja -kasvatuksen sisältöihin ja periaatteisiin. Tiedotuksen avulla tehdään osallistujille selkoa kasvattajakoulutuksen rakenteesta ja sisällöistä sekä opiskelun ja yrittäjätoiminnan rahoitusmahdollisuuksista sekä pyritään sitouttamaan heidät myöhemmässä vaiheessa toteutettavaan koulutukseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada kohdealueelle syntymään 10 – 15 tukikoirapalvelua myyvää yritystä.
 • 4. Raportointi ja seuranta


Hankkeesta tehdään loppuraportti, jossa kerrotaan hankkeen toteutuksesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä arvioidaan tukikoirakasvatuskoulutuksesta kiinnostuneiden määrä. Hanke liittyy valtakunnallisen koordinaatiohankkeen teemaan Green care-hyvinvointipalvelut.

http://www.tukikoirahanke.fi/


Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

Hakija: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö: Taina Harmoinen, (taina.harmoinen@mamk.fi), puh. 040 662 5560 (tuen siirto ProAgria Etelä-Savo ry)

Toimenpide: M16 – Yhteistyö, alatoimenpide 16.3 – Mikroyritysten yhteistyö

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.10.2016

Myönnetty tuki: (EU + valtio): 112 900 €

Hankkeen kuvaus:
Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteita ovat:

 • saada asiakaslähtöisesti uusia ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle ja muodostaa niiden kehittämisestä kiinnostuneista yrittäjistä yritysryhmiä
 • selvittää vapaa-ajanasukkaiden kiinnostus hankkia verkkokaupasta lähiruokaa vaivattomasti mökkimatkalla, samoin lähiruokatuottajien ja jakelijoiden kiinnostus lähiruoan verkkokauppaan
 • laatia toimenpidesuunnitelma lähiruoan verkkokauppaan
 • aktivoida yrittäjiä asiakassegmentointiin ja sähköisten kanavien käyttöön ruokamatkailun ja lähiruoan markkinoinnissa.


Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on maaseudun mikroyritysten kilpailukyvyn lisääminen ja maaseudun elinvoimaisena pitäminen. Kohderyhmänä ovat alueen ruokamatkailusta kiinnostuneet maaseudun mikroyritykset, matkailijat, vapaa-ajanasukkaat, lähiruokayrittäjät sekä lähiruoan kauppiaat.

Toimenpiteet:

 • uusien luontoaiheisten ruokamatkailutuotteiden ideointi ja asiakassegmentointi
 • vapaa-ajanasukkaiden lähiruoan ostopaikkojen ja –tapojen selvittäminen
 • ruokamatkailuyritysryhmien koostaminen
 • lähiruokayrittäjien ja jakelupisteiden kiinnostuksen sähköisiin markkinointikanaviin kartoittaminen
 • yritysten tuotetietouden sähköisiin markkinointikanaviin levittämisen aktivointi
 • lähiruoan markkinointiin laadittava toimenpidesuositus/-suunnitelma


Hankkeen tuloksia ovat:

 • ideakilpailuun 50 ruokamatkailuideaa
 • matkailuyritysten kanta-asiakaskysely, 50 vastaajaa
 • uusien ruokamatkailutuotteiden Innoleiri, 24 osallistujaa
 • alueelliset aktivointitilaisuudet, 6 kpl, 60 osallistujaa
 • selvitys vapaa-ajan asukkaiden kiinnostuksesta eteläsavolaisen lähiruoan verkkokauppaan mökkimatkalla
 • yritysselvitykset mahdollisista lähiruoan jakelupisteistä, 10 yritystä
 • selvitykset lähiruokayrittäjien mahdollisuuksista lähiruoan markkinointiin ja jakeluun sähköisiä markkinointikanavia hyödyntäen, 20 yritystä
 • toimenpidesuunnitelma eteläsavolaisen lähiruoan sähköisen markkinoinnin kehittämiseksi alueen vapaa-ajanasukkaille
 • ruokamatkailun kehittämiseen 3-4 yritysryhmää
 • hankkeen loppuseminaari, 35 osallistujaa


http://www.mamk.fi/ruokamatkailuideoitaRantasalmen kyläverkkohanke

Hakija: Rantasalmen kunta, yhteyshenkilö: Johanna Vartiainen, johanna.vartiainen@rantasalmi.fi, p, 040 1615033

Toimenpide: M07 – Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla, alatoimenpide: 7.3 –Laajakaistainfrastruktuuri

Toteutusaika: 1.9.2015 - 31.12.2018

Myönnetty tuki: (EU+valtio): 294 000 €

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon rakentaminen ja edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjoaminen loppukäyttäjille Rantasalmen kuntakeskuksen alueella. Viestintäverkon teknisenä vähimmäisvaatimuksena on 100 Mbit/s symmetriset liittymät. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 600.000 euroa. Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n osarahoitteisesta maaseutuohjelmasta.

Rakennettavan verkon vähimmäispituus on noin 9 km ja 500 metrin etäisyydellä verkosta on 871 asuntokuntaa ja noin 1829 asukasta sekä noin 50 maaseudun yritystä. Verkon toteutuksessa hyödynnetään yhteisrakentamista mm. sähköyhtiöiden kanssa. Teleoperaattori sitoutuu ylläpitämään verkkoa ja tuottamaan verkkopalveluita 25 vuoden ajan.


Joroisten kyläverkkohanke

Hakija: Joroisten kunta, yhteyshenkilö: Aarre Damski, aarre.damski@joroinen.fi, p. 040 565 4857

Toimenpide: M07 – Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla, alatoimenpide: 7.3 –Laajakaistainfrastruktuuri

Toteutusaika: 1.3.2016 - 31.12.2018

Myönnetty tuki: (EU+valtio): 150 000 €

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa rakennetaan Joroisten kuntakeskuksen alueelle nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuva n. 13,5 km:n viestintäverkko. Verkko mahdollistaa edistyksellisten viestintäpalvelujen tarjonnan verkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Teknisesti viestintäverkko tarjoaa loppuasiakkaalle mahdollisuuden vähintään 100 Mbit/s symmetriseen liittymään. Loppuasiakas voi halutessaan valita käyttöönsä myös hitaamman laajakaistaliittymän, mikäli niitä on tarjolla.