Piällysmies ry:n rahoitetut maaseudun hankkeet 2014-2020


Jääpalloa kaikille –Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä

Hankkeen hakija: WP-53

Toteutusaika: 1.2.2016 – 31.12.2018

Yhteystiedot: Henrik Kosonen, puh. 044 766 2644
                         henrik.kosonen(at)grano.fi

Myönnetty tuki: 5 399,87€

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa Varkauden ympäristössä niin, että lajin saavutettavuus paranee tytöille ja pojille. Varkaudessa on ollut jääpallotoimintaa jo 80 vuotta ja hankkeessa on tarkoitus viedä mahdollisuus lajin harrastukseen myös naapurikuntiin ja Varkauden keskustaajaman ulkopuolelle. Hankkeen kautta luodaan väyliä, joiden kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Samalla turvataan jääpallon harrastajamäärän säilymistä Suomessa vähintään nykyisellä tasolla ikäluokkien pienenemisestä ja kilpailevista ajanviettotavoista huolimatta


Kyläyhdistyksen talousrakennus

Hankkeen hakija: Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistys ry

Toteutusaika: 1.7.2015 – 30.6.2018

Yhteystiedot: Ulla Lindell, puh. 040 076 0383
                         lindell.ulla(at)gmail.com

Myönnetty tuki: 23 188€

Hankkeen kuvaus:
Kylätalon, entisen Rönkönvaaran koulun, talousrakennuksen kunnostaminen. Ulkoverhouksen uusiminen ja maalaus, sisätilojen (sauna ja vessat) muuttaminen varastotilaksi. Ulkorakennuksessa on mm kyläläisten jätteiden lajittelupiste. Kylätalon tiloissa oleva kirjavarasto siirretään korjattavaan talousrakennuksen varastotilaan, jolloin urheiluvälineille ja biljardipöydälle vapautuu tilaa kylätalosta.


Maalämpö

Hankkeen hakija: Kulennoisten Nuorisoseura r.y.

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2016

Yhteystiedot: Tapio Räsänen, puh. 050 339 9302
                          tapiorasanen7(at)gmail.com

Myönnetty tuki: 23 775€

Hankkeen kuvaus:
Kulennoisten nuorisoseurantalolle (Lahtela) hankitaan maalämpölämmitysjärjestelmä ja lisäeristetään talon yläpohja nykyvaatimusten tasolle.


Elävä Ihamaniemi

Hankkeen hakija: Enonkosken kunta

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Minna Pesonen, puh. 044 345 3020
                         minna.pesonen(at)enonkoski.fi

Myönnetty tuki: 60 410€

Hankkeen kuvaus:
Ihamanimen kylä on vahvan paikallisen identiteetin omaava saaristokylä Enonkosken kunnassa. Elävä Ihamaniemi - kyläpalvelujen kehittämishankkeen tavoitteena on pysyvän palvelu- ja tapahtumakonseptin kehittäminen, joka mahdollistaa toiminnan kylällä ympäri vuoden eri kohderyhmille, monipuolisten palvelujen tarjoamisen kylällä tarpeiden mukaan sekä jakelukanavia kylän tuotteille. Lisäksi tavoitteena on kehittää myös harrastusmahdollisuuksia.


KultRinki, kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta hanke

Hankkeen hakija: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Toteutusaika: 16.11.2015 – 30.6.2017

Yhteystiedot: Riitta Kärkkäinen, puh. 044 571 5932
                         riitta.karkkainen(at)verkkosaari.net

Myönnetty tuki: 96 000€

Hankkeen kuvaus:
KultRinki -hankkeen tarkoituksena on aloittaa Savonlinnan seudulla monialainen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Kulttuuri ja liikunta toimivat niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöä vahvistavina tekijöinä. Tärkeässä roolissa ovat myös asukkaiden osallisuuden lisääminen ja kansalaislähtöisen toiminnan vakiinnuttaminen. KultRinki hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla. Kulttuuri¿ja liikuntaluotsitoiminta on aatteellisesti sitoutumatonta ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen aktiviteettiin. Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy yksilön oman toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen saatavuus kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa hyvinvointiinsa entistä enemmän.


Harjoitusolosuhteiden parantaminen

Hankkeen hakija: Savonlinnan Palveluskoirayhdistys r.y.

Toteutusaika: 1.11.2015 – 31.12.2016

Yhteystiedot: Sanna Pyykönen, puh. 040 743 2979
                          agisavpk(at)gmail.com

Myönnetty tuki: 11 200€

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista, yhdistyksistä riippumatonta harrastustoimintaa ja mahdollistaa kaikille harrastajille nykyaikaiset, turvalliset ja terveet harjoitusolosuhteet. Toimintamme jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että voimme luoda hyvät harjoitusmahdollisuudet alueen nuorille ja liikuntarajoitteisille sekä muille eritysryhmille. Hankkeen toteutumisen myötä alueellinen koiraharrastustoiminta pystytään nostamaan lähemmäksi valtakunnallista tasoa. Tavoitteena on myös tarjota harjoitustilaa muille harrastusseuroille lajista riippumatta. Hankkeen tulokset ovat nähtävissä mm. jäsenmäärän kasvuna, kilpailu- ja koulutustoiminnan elävöitymisenä ja yhdistysten välisen yhteistyön laajentumisena. Hankkeen toimenpiteet ovat harjoitusalustan (tekonurmimatto) asentaminen, pyörätuoliluiska, välineistön ajanmukaistaminen kontaktiesteiden osalta.


Putkinotkon säilyttäminen kulttuurihistoriallisena nähtävyyskohteena

Hankkeen hakija: Joel Lehtosen seura ry

Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.10.2018

Yhteystiedot: Hilkka Vento, puh. 050 304 6407
                         hilkkavento(at)spyder.fi

Myönnetty tuki: 23 000€

Hankkeen kuvaus:
Tavoitteena on kunnostaa Putkinotkon alue ansaitsemaansa arvoon kulttuurihistoriallisena nähtävyyskohteena. Kirjailija Joel Lehtosen vuosina 1905 - 1922 omistaman Inhanmaan tilan eli Putkinotkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaustyöt tehdään vuonna 2012 kehittämishankkeen avulla laadittujen korjaussuunnitelmien mukaan. Alkuperäisten rakennusten pärekatot uusitaan ja kivijalat kunnostetaan. Lehtosen talon ikkunat, ovet ja lattiat kunnostetaan ja talo kuisteineen maalataan uudelleen. Alue pyritään maisemoimaan soveltuvin osin Joel Lehtosen aikakauden mukaiseksi.


Kyläkartanon toimintojen lisääminen

Hankkeen hakija: Vihtarin Seudun Kyläyhdistys ry

Toteutusaika: 13.1.2016 – 31.12.2018

Myönnetty tuki: 15 484,22€

Yhteystiedot: Pekka Eronen, puh. 040 027 1975
                          pekka.eronen(at)spyder.fi

Hankkeen kuvaus:
Toimenpiteillä lisätään Kyläkartanon käytön mahdollisuuksia ja helpotetaan siellä pidettävissä tilaisuuksissa toimijoiden työtä.


Ampumasimulaattori

Hankkeen hakija: Kerimäen Riistanhoitoyhdistys

Toteutusaika: 8.4.2016 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Jari Hämäläinen, puh. 050 528 9328
                         kerimaki(at)rhy.riista.fi

Myönnetty tuki: 7 905€

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on ampumasimulaatorin hankkiminen koulu- ja nuorisotyötä sekä kehittämällä kylien elinvoimaisuutta ja vapaa-ajan harrastusten mahdollisuuksien lisääminen Kerimäen riistanhoitoyhdistyksen alueella

 

Turvallinen maaseutu –arjen turvaa

Hankkeen hakija: Savonrannan Vapaa Palokunta r.y.

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Raija Jääskeläinen, puh.044 235 4150
                         raija.jaaskelainen@wiksu.fi

Myönnetty tuki: 59 206 €

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tarkoituksena on Savonlinnan pohjoisosissa (Savonranta ja Kerimäki) ja Enonkosken kunnan alueella sijaitsevissa maaseututaajamissa ja kylissä olevien kotien ja kesämökkien turvallisuusriskien kartoittaminen sekä asukkaiden turvallisuustietoisuuden lisääminen. Turvallisuuskasvatusta kohdennetaan erityisesti lapsiperheille, nuorille ja vanhuksille, jolloin tarkoitus on parantaa perheiden varautumisosaamista ja edistää turvallisuuskäyttäytymistä.

Hankkeen tarkoituksena on laatia kylätaloille pelastussuunnitelmat sekä opastaa omatoimisen palotarkastuksen suorittamiseen kiinteistöissä. Samalla korostetaan kyläyhdistysten merkitystä kylien turvallisuuden vastaajana. Pyritään aktivoimaan vanhukset osallistumaan tähän toimintaan ja parantamaan näin kylien yhteisöllisyyttä.

Hankkeen aikana parannetaan asukkaiden varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin koulutuksen ja harjoittelun avulla. Turvallisuus on osa ihmisen jokapäiväistä arkea. Turvallisuuden tunne parantaa elämisen laatua harvaan asutuilla seuduilla. Asuinympäristön vaarakohteiden kartoittamisella on suuri rooli turvallisuuden kohentamisessa.

http://savonrannanvpk.fi/arjen-turvaa/Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin

Hankkeen hakija: Etelä-Savon Liikunta ry

Toteutusaika: 1.9.2015 – 1.9.2017

Yhteystiedot: Kalle Husso, puh.044 341 0075
                         kalle.husso(at)esliikunta.fi

Myönnetty tuki: 84 000 €

Hankkeen kuvaus:
Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin (Savonlinnan maaseutualueet, Enonkoski, Heinävesi) –hankkeen avulla tavoitellaan virkeää kylä- ja yhdistystoimintaa, lisää liikettä ja hyvinvointia alueelle. Kylien ja yhdistysten toimintaa organisoidaan ja innostetaan kannustamalla nuoria toimintaan mukaan. Nuorille annetaan enemmän valtaa kylien yhdistysten toiminnassa esim. johtokuntiin kutsumalla, tapahtumien suunnittelussa, toimintasuunnitelmien tekemisissä, tiedottamisessa ym. Yhteistyö kuntien ja kaikkien yhdistysten kesken on hankkeessa suuressa roolissa esim. erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta. Yhteiset suunnittelupalaverit luovat pohjan yhteiselle tekemiselle. Yhteisöllisyyttä parannetaan yhdessä tekemällä ja tapahtumia lisäämällä liikunnallisen tekemisen kautta lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Hankkeen tiedottaminen aktiivisesti tuo nuorten tekemistä esiin ja kertoo uusista ideoista mitä hankkeen kautta syntyy myös muille osapuolille.

Hankkeen toteutus tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa (kuntien liikuntatoimet, yhdistykset, koulut, nuoret). Seurojen organisointi- toiminnan kehittäminen, oman seuran analyysi, seurakoulutukset, valmentaja/ohjaajakoulutukset, kerho-ohjaajakoulutukset, seurojen ja kuntien suunnitteluillat, liikunnalliset tapahtumat kuuluvat konkreettisiin toimenpiteisiin.


http://www.esliikunta.fi/seuroille/hyvinvoinnin-virtaa-kyliin-ja-yh/


Variranta 3

Hankkeen hakija: Varistaipaleen Kyläyhdistys Ry

Toteutusaika: 1.7.2015 – 30.7.2016

Yhteystiedot: Aarne Hiltunen, puh. 040 037 3926
                         aarne.hiltunen(at)gmail.com

Myönnetty tuki: 14 295 €

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa rakennetaan Varirantaan varastorakennus, jonka päätyyn toteutetaan koiraparkki. Lisäksi hankitaan lisätuoleja katsomoon rantapuistokonsertteja ym. yleisötapahtumia varten.

http://www.jasky.net/varistaival/Turponmajan ympäristökasvatuksellisen leiritoiminnan edellytyksien parantaminen

Hankkeen hakija: Retki-Toverit ry

Toteutusaika: 28.5.2015 – 27.5.2018

Yhteystiedot: Petri Kapanen, puh. 040 074 2511
                         retki.toverit.ry(at)gmail.com

Myönnetty tuki: 10 538 €

Hankkeen kuvaus:
Pihlajaveden Turponsaaressa sijaitsevan Retki-Toverit ry:n Turponmajan toiminnallisuuden uudistaminen 2010 –luvun leiritoimintaa vastaavaksi. Loppuunsaatetaan majan vintillä majoitushuoneiden uudistus, parannetaan ulkoalueilla kahden grillipaikan käyttömahdollisuuksia ja toteutetaan kompostoiva käymälä.

http://www.retkitoverit.fi/Torin katoksen ja torin vaikutusalueen toiminnallisen varustamisen investointihanke

Hankkeen hakija: Heinäveden kunta

Toteutusaika: 10.7.2015 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Riitta Tilus, puh. 040 550 5811
                         riitta.a.tilus(at)heinavesi.fi

Myönnetty tuki: 50 000 €

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tarkoituksena on Heinäveden kulttuuritorin näyttämön kattaminen säältä suojaan, torin katsomo- ja istuinpenkkien hankinta, torin ja sen lähialueen varustaminen Heinäveden keskustan kulttuuritapahtumia varten sekä jätekatoksen ja yleisö-WC:n teko vanhaan varastorakennukseen ja alueeseen rajoittuvan Pikkulinpuiston kunnostus.

http://www.heinavesi.fi
Tienoon Komeljanttarit

Hankkeen hakija: Savonlinnan 4H-yhdistys ry

Toteutusaika: 20.9.2015 – 31.1.2017

Yhteystiedot: Maija Tuunanen, puh. 044 738 5854
                         maija.tuunanen(at)4h.fi

Myönnetty tuki: 69 230 €

Hankkeen kuvaus:

Tienoon Komeljanttarit on vuosina 2015-2016 toteutettava hanke, jossa tehdään yhdessä kylien toimijoiden, erityisesti lasten ja nuorten kanssa, yhteisöteatteri. Yhteisöteatteritoiminnan avulla tarjotaan kylien lapsille ja nuorille harrastustoimintaa sekä oman näköinen osallistava tapahtuma omalla kylällä.


Hankkeella pyritään tukemaan kylien omaa palvelutoimintaa ja tuomaan yhteen yhteisen projektin ja päämäärän kautta kylien asukkaita yli sukupolvien tai kylän merkityssuhteiden.

Hankkeen lähtökohtana on, että kylät ovat asukkaidensa hyvinvoinnin näköisiä. Hanke organisoi teatteriprojektin, kokoamalla yhteistyökumppanit, nuorten tiimit ja runkoesityksen, josta vastaa asiantunteva nuorista koostuva ydintiimi. Runkoesitys viedään kylätaloille ja siihen osallistetaan kylien lapsia, nuoria ja yhteistyökumppaneita.

Tienoon Komeljanttarit vievät esityksen toteutuksen kylille ennen itse esitystä järjestettävien harrastepajojen avulla. Harrastepajat tarjoavat ilmaisutaidon, kierrätyskäsitöiden sekä sosiaalisen median tekemistä ja osaamista kyläläisille. Pajat toteutetaan yhteistyössä kylän omien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.

http://tienoonkomeljanttarit.fi/