Rajupusu Leader ry:n rahoitetut maaseudun hankkeet 2014-2020


Pro Lipponen - Pekka Lipposen hahmon hyödyntäminen Rantasalmella

Hankkeen hakija: Laboratorioteatteriyhdistys Fennica ry

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 1.9.2015 – 30.10.2016

Yhteystiedot: Mika Juusela, 040 725 0880, mika.juusela@gmail.com

Myönnetty tuki: 19 634,40€

Hankkeen kuvaus:
Pekka Lipponen on tunnettu kautta Suomen, mutta hänen hyödyntämisensä rantasalmelaisena kuuluisuutena vasta alussa. Pro Lipponen hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia Lipposen hahmon monipuoliseen hyödyntämiseen. Hyödyntäminen voi olla esimerkiksi uusien tai jo olemassa olevien tuotteiden ja tapahtumien kehittämistä. Se voi olla Lipposen hahmon käyttöä kunnan ja yritysten markkinoinnissa tai vaikkapa uudentyyppisen Lipposeen perustuvan terapian kehittämistä muistisairaille. Hanke tuottaa ideoita, joista osa voi olla suoraan hyödynnettävissä ja osa tarvitsee kehittyäkseen aktiivisen toimijan tai hankkeen. Fennica antaa kaikki ideat vapaasti muiden toimijoiden käyttöön. Fennica valitsee yhden idean, jossa voi käyttää omaa teatteriosaamistaan ja kehittää tästä ideasta valmiin tuotteen.

http://www.ltf.fi/


Virtaa Rantasalmelle

Hankkeen hakija: Rantasalmen kunta

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.9.2017

Yhteystiedot: Johanna Keränen, 040 161 5033, johanna.vartiainen@rantasalmi.fi

Myönnetty tuki: 44 800,00 €

Hankkeen kuvaus:
Rantasalmella on yhdistysten kanssa ideoitu yhteisöllisyyttä vahvistavaa hanketta kirkonkylän keskeisten alueiden, museon ja Geotalon ympäristön ja kuntakeskustaa halkovan Kylätien elävöittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten yhteisöjen, yritysten, yksittäisten ihmisten ja kesäasukkaiden yhteishenkeä ja -työtä paikkakunnan omaleimaisuuden ja kiinnostavuuden nostamiseksi, perinteisten käden- ja viljelystaitojen elävänä pitämiseksi ja paikallisen kulttuurihistorian nykypäivään tuomiseksi. Hankkeen tuotoksena tehdään paikallisin talkoovoimin kirkonkylän museoalueelle yrttitarha, perinneperenna- ja ruusuistutukset, perinneviljelykasvien kasvimaa, pistoaitaa, kyläpaviljonki esittelemään paikallisia kyliä, puueläimiä, kunnostetaan vinttikaivo, inventoidaan riihen esineistö ja tuotetaan näyttely sekä tehdään pienimuotoinen kotieläinpiha kesäajaksi. Geotalon piha-alueelle tehdään pieni elämyspuutarha. Kylätien varren puihin virkataan taideteoksia ja vanhojen rakennusten historia kootaan kunkin rakennuksen ulkopuolelle asetettavaan tauluun. Talkoopajoissa ommellaan kestokasseja liikkeisiin asiakkaiden käyttöön. Kirkonkylällä kiertävä Aika matka -kulttuuripolku modernisoidaan tuottamalla polun kohteista QR -koodit sisältöineen kohdepisteisiin koulun studiolinjan ohjauksella. Hankekoordinaattori ohjaa käsityö-, istutustyö- ja kulttuurihistorian keräyksen talkoo- eli puuhapajoja. Istutuksia hoitavat tulevina vuosina museon kesätyöntekijät ja yhdistysten vapaaehtoiset. Kylätien taulut ja taideteokset ovat paikoillaan kesäaikana. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisöjen sisäistä ja ulkoista tiedottamista mm. kylätietoutta kierrättävien kyläkassien ja yhteisökalenterin käyttöön ottamisen kautta. Hankkeessa korostuu kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja ympäristön huomioon ottaminen alueiden elävöittämisessä. Puuhapajoissa kehitellään uusia tuote-/palveluideoita, joiden ympärille olisi mahdollista synnyttää uusia työllistymismahdollisuuksia paikkakunnalle.

www.rantasalmi.fi


Yksityistiet - Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen

Hankkeen hakija: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Toimenpide: 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2016

Yhteystiedot: Kati Kontinen, 050 466 6656, kati.kontinen@mamk.fi

Myönnetty tuki: 50 634,40€

Hankkeen kuvaus:
Yksityistiet muodostavat huomattavan osan haja-asutusalueen tieverkosta. Haja-asutusalueella yhteiskunnan muutostarpeet ja vaatimukset ovat johtaneet siihen, että lähes kaikki kiinteät palvelut haetaan kuntakeskuksista. Tästä johtuen myös yksityisteiden tulisi täyttä tyydyttävästi liikenteelliset vaatimukset. Puuhuollon kuljetukset sekä loma-asutuksen lisääntyminen vaativat myös kunnossa olevan yksityistieverkoston. Yhteiskunnan avustuksilla on ollut suuri merkitys yksityisteiden rakenteellisen kunnon säilymiseen. Valitettavasti yksityisteiden yhteiskunnalliset avustukset ovat vähentymässä, josta seuraa suuria haasteita tieverkon liikennöitävyyden turvaamisessa. Maaseudun yksityistieverkko pidetään jatkossakin yllä pääasiassa tieosakkaiden toimesta. Kuntien ja valtion jatkuvasti niukkenevat avustukset pystyvät korvaamaan vain osan yksityisteiden tienpidon kustannuksista. Tärkeää olisikin välittää tiekunnille asiantuntevaa opastusta tien hoidosta ja perusparantamisesta. Tiekuntien toimielimiä kouluttamalla ja opastamalla voidaan niiden hallintoa selkeyttää. Tiekuntia järkevästi yhdistämällä voidaan hallintoa keventää ja tienpitoa järkeistää. Hankkeessa koulutetaan tiekuntien toimihenkilöitä tiedonvälitystapahtumissa yksityisteiden hallinnosta, kunnossapidosta ja perusparantamisesta. Lisäksi kuntien virka- ja luottamusmiehiä koulutetaan yksityistieasioissa. Tiekuntien osakkaita neuvotaan ja opastetaan hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain- ja asetuksen mukaisesti. Lisäksi heitä neuvotaan ja opastetaan tiekuntia avustusten sekä tukien hakemisessa ja niiden käytöstä.

www.mamk.fi


Joroisten kunta/liikuntatoimi: Beach Volley –kentät

Hankkeen hakija: Joroisten kunta/liikuntatoimi

Toimenpide: 7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.10.2016

Yhteystiedot: Jaakko Kuronen, 040 661 6885, jaakko.kuronen@joroinen.fi

Myönnetty tuki: 7 500,00€

Hankkeen kuvaus:
Joroisten kirkonkylän keskeiselle liikunta-alueelle on tarkoitus rakentaa kaksi Beach Volley kenttää täydentämään nykyistä palvelutarjontaa. Liikunta-alue sijaitsee lähellä kouluja ja päiväkotia ja on myös helposti muiden kuntalaisten saavutettavissa. Liikunta-alueella on jo nyt seuraavaa: Urheilutalo, huoltorakennus, hiekkatekonurmikenttä, jääkiekkokaukalo, vapaaluistelualue, skeittipaikka ja kuntorata / valaistu latu. Lisäksi koulujen ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä on lähiliikuntapaikka. Beach Volley kentät on tarkoitus rakentaa kesällä 2016. Kunnassa ei ole Beach Volley kenttää ja kenttäasia on noussut esille useamman kerran, mm. nuorten kuulemistilaisuudessa 22.4.2015 ja lentopalloilijoiden keskuudessa. Kentät mahdollistavat lentopallon pelaamisen ulkona, keskeisellä liikunta-alueella. Joroisten kunta investoi tulevina vuosina Kotkatharjun ulkoilualueeseen ja Kuvansin taajaman liikuntapaikkoihin. Joroinen kuntana ei ole ollut aloitteellinen Beach Volley kenttien rakentajana. Kunta toimii hankkeessa eri tahojen yhteen kokoavana toimijana. Kunnassa on paljon lentopalloharrastajia, mutta ei lentopalloseuraa, joten he eivät voi hankerahaa anoa. Myöskään nuorilla, jotka kenttää toivoivat, ei ole tahoa, jonka nimissä voisi hanketta viedä. Kunta sitoutuu hankkeen myötä ylläpitämään kenttiä.

www.joroinen.fi


Visit Sulkava

Hankkeen hakija: Sulkavan Matkailu ry

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 18.4.2016 – 17.4.2018

Yhteystiedot: Sanna Eerikäinen, 0400 155 148, sanna.eerikainen@sulkavanvene.fi

Myönnetty tuki: 48 870,00 €

Hankkeen kuvaus:
Visit Sulkava-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on kehittää matkailua paikkakunnan omaan luontoon, historiaan, tarinoihin ja perinteisiin perustuen sekä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä alueen matkailullista tunnettavuutta. Hankkeen avulla kartoitetaan alueen luonto- ja matkailukohteet sekä kehitetään matkailutuotteita käyttäen apuna paikallista historiaa, tarinoita ja perinteitä. Tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä, parantamalla matkailutuotteiden saatavuutta, monipuolistamalla tarjontaa ja etsimällä erilaisia toimintatapoja pyritään lisäämään alueen vetovoimaa myös matkailukauden ulkopuolella. Sulkavan paikallinen luonto, Saimaan vesistö, elämäntapa, tarinat ja historia ovat keskeisenä osana koko Sulkavan alueen matkailuelinkeinon säilymisen kannalta ja luovat erinomaiset puitteet kehittää niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin matkailijoita kiinnostavia tuotteita ja palveluita.

http://www.sulkava.fi/matkailu/Jääpalloa kaikille – Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä


Hankkeen hakija: WP - 35

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 1.2.2016 – 31.12.2018

Yhteystiedot: Henrik Kosonen, 0447662644, henrik.kosonen@grano.fi

Myönnetty tuki: 15 289,36 €

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa Varkauden ympäristössä niin, että lajin saavutettavuus paranee tytöille ja pojille. Varkaudessa on ollut jääpallotoimintaa jo 80 vuotta ja hankkeessa on tarkoitus viedä mahdollisuus lajin harrastukseen myös naapurikuntiin ja Varkauden keskustaajaman ulkopuolelle. Hankkeen kautta luodaan väyliä, joiden kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Samalla turvataan jääpallon harrastajamäärän säilymistä Suomessa vähintään nykyisellä tasolla ikäluokkien pienenemisestä ja kilpailevista ajanviettotavoista huolimatta.

http://www.wp35.net/


Joroisten Kanavankankaan ampumaradan ympäristölupaselvitys


Hankkeen hakija: Joroisten Riistanhoitoyhdistys

Toimenpide: 7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toteutusaika: 6.10.2015 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Jani Salomaa, 0405112603, joroinen@rhy.riista.fi

Myönnetty tuki: 12 303,20 €

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on turvata ampumakokeiden järjestäminen ja mahdollistaa kaikkien lähikuntien metsästäjien ja ampumaharrastajien harrastusmahdollisuudet lajista riippumatta Joroisten ampumaradalla. Hankkeen tuloksena saadaan ampumaradan toiminnalle nykyaikaisen ympäristölainsäädännön mukainen ympäristölupahakemus. Hankkeessa valitaan asiantuntija ympäristölupahakemuksen tekijäksi. Lupahakemusta varten tullaan tutkimaan radan melu-, maaperä, ja pohjavesivaikutukset ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Hankkeeseen osallistuvat Joroisten riistanhoitoyhdistys, Keski-Savon Ampujat ja Varkauden Ampujat. Riistanhoitoyhdistys on hankkeessa toteutus- ja rahoitusvastuussa.


I Love Juva


Hankkeen hakija: Juvan Yrittäjät r.y.

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 12.8.2015 – 11.8.2018

Yhteystiedot: Riitta Rimmi, 0407728832, riitta.rimmi@hiekkaniemi.fi

Myönnetty tuki: 27 060,00€

Hankkeen kuvaus:

Tavoitteena on elävöittää Juvan kirkonkylän keskustaa, tehdä näkyvämmäksi juvalaista yrityselämää ja palveluja myös kirkonkylän ulkopuolella, lisätä paikallista ja alueellista yhteistyötä yritysten ja yrittäjien välillä sekä tarjota pop-up tilaa kk:n ulkopuolella toimiville ja vieraileville yrittäjille. Tämä on myös Juvakuvan kehittämistä; tuoda esille ja tehdä näkyväksi Juva ja Juvan palvelut.

http://www.yrittajat.fi/juvan-yrittajat-311527Partalan viisi vuosisataa


Hankkeen hakija: Juvan kunta

Toimenpide: 7.6 Kulttuuri ja luonnonperintö

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Antti Kinnunen, 0400121261, antti.kinnunen@juva.fi

Myönnetty tuki: 45 340,00€

Hankkeen kuvaus:
Partalan viisi vuosisataa -hankkeen tarkoituksena on päivittää ja täydentää Juvan kunnan omistuksessa olevan Partalan kartanon historia tähän päivään. Hanke tulee olemaan kolmivuotinen, sekä arkeologian että kansatieteen tutkimusmenetelmiä hyödyntävä monitieteellinen tutkimus, jossa myös alojen opiskelijat saavat kenttätyökokemusta. Tutkimuksen lopputuotteena on aineisto, joka toimii työkaluna niin alueen matkailupalveluiden, elinkeinotoiminnan kuin kulttuuripalveluidenkin kehittämisessä, kuin myös pohjana aluetta koskevassa päätöksenteossa. Hyvin dokumentoitu aineisto poikii mahdollisesti myös lisätutkimuksia ja opinnäytetöitä tulevaisuuden tutkijoiden käytössä.

Hankkeen kehitystavoitteena on lisätä paikallista aktiivisuutta ja kehittää edelleen Partalaa paikallisen yhteisön kiintopisteenä. Hankkeen tuloksena syntyvän aineiston pohjalta voidaan hankkeen jälkeen toteuttaa suurelle yleisölle suunnattu julkaisu, jossa esitellään tarkentunutta kuvaa Partalan historiasta.

http://www.juva.fi/


4H-kiiturit


Hankkeen hakija: Joroisten 4h-yhdistys r.y.

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 1.6.2016 – 31.12.2017

Yhteystiedot: Kati Pirhonen, 0505465335, joroinen@4h.fi

Myönnetty tuki: 34 466,25€

Hankkeen kuvaus:

4H-Kiiturit hanke toteuttaa Suomen 4H-järjestön Tekoja lähellä ja kaukana -mallia. Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kertoo 4H:n kansalaiskasvatuksesta. Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten tekeminen. Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä kaupungeissa ja maaseudulla. Lähtökohtana ovat kuitenkin paikalliset tarpeet ja oman paikkakunnan nuorten tukeminen. Lennokki ja moottorikerhojen käynnistäminen on uudenlaista toimintaa 4H-nuorisotyössä. Lähialueella ei ole vastaavanlaista kerhotoimintaa eikä myöskään ole osa peruskerhotoimintaa. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja paikalliseen ja alueelliseen 4H-nuorisotyöhön ja lisätä lasten ja nuorten sekä perheiden yhteisiä harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa halutaan aktivoida erityisesti poikia hakeutumaan mielenkiintoiseen ohjattuun toimintaan.

Hankkeessa aktivoidaan alueen 4H-yhdistyksiä toimimaan yhdessä sekä luomaan paikkakunnilla verkostoja muihin toimijoihin. Hankkeessa halutaan mahdollistaa myös nuorten yrittäjyys esim. ilmakuvaus ja rc-laitteiden rakentaminen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille voimme tarjota yrittäjyyskasvatusta.

http://joroinen.4h.fi/hankkeet/


Maatalouden vuosisata Joroisissa


Hankkeen hakija: Maataloustuottajain Joroisten yhdistys Mtk-Joroinen ry

Toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toteutusaika: 2.3.2016 – 28.2.2017

Yhteystiedot: Kimmo Ihalainen, 0400184712, kimmo.ihalainen(at)pp.inet.fi

Myönnetty tuki: 9 404,50€

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on koota kirjamuotoon maatalouden ja maaseudun vuosisata Joroisissa maataloustuottajien näkökulmasta. Hankkeen aikana käydään lävitse olemassa oleva materiaali, hankitaan valokuvia, haastatellaan jäsenistöä yhdistyksen historiaan ja maaseudun elämään liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Joroisten kunnan ja lähikuntien asukkaat nuoret sekä vanhat, maaseudusta kiinnostuneet paikalliset ja maakunnalliset tahot, paikalliset yhdistykset ja yritykset. Hankkeesta hyötyvät kaikki edellä mainitut tahot sekä tulevat sukupolvet.

https://www.mtk.fi/liitot/etelasavo/_yhdistykset/joroinen/fi_FI/etusivu/