ELY-keskus onnistui maaseutuohjelman toteutuksessa

Etelä-Savossa luomuala lisääntyi, maatalouden investoinnit kolminkertaistuivat ja useita yritysryhmähankkeita on aikaansaatu. Bitti kulkee uusilla laajakaistoilla, tukimaksatukset sujuvat ja valvontasuunnitelmat on toteutettu määräajoissa.

Näitä ja monia muita maaseutuohjelman toteutukseen liittyviä onnistumisia tuotiin esille Etelä-Savon ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan välisissä toimialaneuvotteluissa 15.11.2017.

Yritysinvestointien vähäisyys ja yritysrahoituksen heikko kysyntä huolestuttivat. Yritysrahoituksen käsittelyajat ovat myös pidentyneet, sillä hankkeet ovat aiempaa suurempia, jolloin kokonaisrahoituksen järjestyminen on muuttunut haasteellisemmaksi. Kehittämishankkeilla on hyvä kysyntä, mutta varojen niukkuus ohjelmakauden lopulla edellyttää julkisen rahoituksen lisäksi enenevässä määrin myös hanketoimijoiden omaa rahoitusta.

ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston väliset vuosittaiset toimialaneuvottelut käydään jokaisen 15:n ELY-keskuksen kanssa erikseen. Ruokaosaston lisäksi neuvotteluihin osallistuvat Elintarvikevirasto (Evira), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Maaseutuvirasto (Mavi). Tulossopimuksen taustalla on useampivuotinen raamisopimus, jota tarkennetaan vuosittain. ELY-keskuksille osoitettujen tehtävien toteuttamisen lisäksi sopimus velvoittaa ELY-keskuksia varaamaan riittävät henkilöstö- ja muut tarvittavat resurssit tehtävistä suoriutumiseen.

 

Sovitut maaseudun kehittämistoimet

Ruokaosaston ja ohjaavien virastojen kanssa käytävissä neuvotteluissa sovitaan maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden sekä maatalouden tukijärjestelmään liittyvien valvontojen ja tarkastusten toteuttamisesta.

Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseudun kehittämistä ja maa- ja elintarviketalouden tehtäviä koskeva tulossopimus sisältää seuraavat painotukset:

• Edistetään maatilojen ja maaseudun yritysten kilpailukykyä.

• Kehitetään maaseudun palveluita, elinkeinoja ja toimintamahdollisuuksia.

• Parannetaan ympäristöä ja edistetään monimuotoisuutta.

• Toteutetaan maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvontasuunnitelmat täysimääräisesti.

Luonnonvaratalouden tavoitteista sovitaan vastaavasti hieman kevyemmällä menettelyllä maa-ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston kanssa. Tehtäväksi sovittavia toimia tällöin ovat vesistöjen käytettävyys ja riskinhallinta, kalakannat sekä biotalouteen liittyvä elinkeinotoiminta, virkistys- ja luontopalvelut. ELY-keskusten toimintoja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö, mutta lisäksi ELY-keskukset tekevät toimialakohtaiset sopimukset usean muun ministeriön kanssa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen ensi vuoden tavoitteina maaseudun kehittämistoimissa korostuivat yritysinvestointien lisäämiseen ja viestintään liittyvät toimenpiteet, itäsuomalainen maaseutuohjelman toteutuksen arviointi ja maakuntauudistukseen osallistuminen. Eviran lanseeraama ”valvojasta valmentajaksi”- asennemuutoksen omaksuminen rahoituspalveluiden sekä valvonta- ja tarkastustoimien yhteydessä puhutti myös osallistujia.

ELY-keskuksen palautteessa ohjaaville tahoille painottuivat maaseutuohjelmaa ja valvontoja koskevien tietojärjestelmien valmiiksi saanti ja toiminta, valvonnan rahoituksen turvaaminen sekä sähköisten välineiden ja menetelmien käyttöönotto myös eläinvalvontojen osalta. Kiitosta ohjaavat tahot saivat paitsi hyvästä yhteistyöstä ELY-keskuksen kanssa, myös aktiivisesta osallistumisesta maatalouden normienpurkuun liittyvässä eteläsavolaisessa hankkeessa.     

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 098

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja