Kevään ympäristösopimusten ja luomun tukihauissa muistettavaa

27.3.2020
ELY-keskus Etelä-Savo / Hillevi Teittinen

Kevään 2020 päättyviin ympäristösopimuksiin on haettavissa vuoden jatkoaika

Kaikki 2015 alkaneet Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa, Kosteikon hoitoa ja Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevat sopimukset tulevat päättymään keväällä 2020. Sopimusaika on ollut viisi vuotta ja koska uuden ohjelmakauden valmistelu on vielä kesken, niin nyt päättyviin ympäristösopimuksiin on haettavissa yhden vuoden jatkoaika alkaen 1.5.2020 ja päättyen 30.4.2021. Sopimuksen 6. vuosi tulee jatkumaan samoilla sopimusehdoilla ja sopimusaloilla tai sopimuseläimillä alkuperäinenkin sopimus on ollut.

Sopimuksen jatkohakemus onnistuu helposti sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Ruokaviraston ohjeen mukaan, vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sitoumusta/ sopimusta on siitä huolimatta haettava. Mikäli sopimuksen jatkohakemusta ei tee, niin sopimus tulee päättymään alkuperäisen sopimuksen sopimusajan mukaisesti. Sopimus voidaan myös siirtää tai jakaa, joita molempia haetaan lomakkeella 160.

Uudet ympäristösopimukset

Uusia 5-vuotisia ympäristösopimuksia on mahdollista tehdä vain, jos kohde on perustettu ei-tuotannollisena investointina tai kohteella on ollut aiemman ohjelmakauden 10 tai 20-vuotinen ympäristötuen erityistuki sopimus, joka on päättynyt v. 2018, 2019 tai tulee päättymään viimeistään 30.4.2020. Uutta 5-vuotista ympäristösopimusta haetaan lomakkeella 253, jotka toimitetaan ELY-keskukseen liitteineen.

Uudet luomusitoumukset ja päättyvien luomusitoumusten vuoden jatkot ovat haettavissa

Vuoden 2020 hakuasetus avaa mahdollisuuden uusien luomusitoumusten hakuun. Uutta luomusitoumusta haetaan perinteisesti 215 lomakkeella toimittamalla lomake liitteineen ELY-keskukseen. Ennen luomusitoumuksen alkua on hyvä muistaa, että viimeistään 30.4.2020 hakijan on tullut ilmoittautua luonnonmukaisen tuotannon valvontaan ja tilan tulee noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja 1.5.2020 alkaen. Luonnonmukaisen tuotannon valvontaan liittymistä haetaan Ruokaviraston lomakkeella Luomuvalvontalomake 1 + liitelomakkeella 1a / b/ c/ d, (eri tuotantosuunnille on oma liitelomake).

Myös 1.5.2015 alkaneet luomusitoumukset tulevat päättymään 30.4.2020 ja näille päättyville sitoumuksille on mahdollista hakea yhden vuoden jatkoa. Tukihaussa viljelijä voi myös vaihtaa sitoumustyyppiä ja esimerkiksi liittää sitoumukseensa luonnonmukaisen kotieläintuotannon. Voimassa olevaan luomusitoumukseen voi hakea uutta lisäalaa liitettäväksi. Kun haettu lisäala on alle viisi hehtaaria, sitoumus tulee jatkumaan alkuperäisen sitoumuskauden mukaisesti. Mutta, jos liitettävä lisäala on yli viisi ha, alkaa uusi viisivuotinen sitoumuskausi. Uudella lisäalalla tarkoitetaan korvauskelpoista peltoa, joka ei ole sisältynyt mihinkään toiseen luomusitoumukseen. Luomusitoumuksesta toiseen siirtyvää alaa voi liittää sitoumukseensa rajoituksetta.

Sitoumukseen liittävää lisäalaa ja sitoumustyypin vaihtoa haetaan lomakkeella 215. Päättyvän sitoumuksen 1-vuoden jatkoa haetaan joko Vipu-palvelussa tai 101B lomakkeella. Myös luomusitoumuksen voi siirtää tai jakaa, joita haetaan, kuten ympäristösopimustenkin siirtoja, lomakkeella 160.

Luomutuotteita myynnissä torilla. Kuva: Heli Sorjonen, ©maaseutuverkosto.

Tilastoja Etelä-Savosta

Luonnonmukaista tuotantoa koskevia sitoumuksia on Etelä-Savossa noin 250 tilalla ja luomualan osuus on 18,3 % kokonaispeltoalasta.

Etelä-Savon alueella on voimassa yhteensä 27 kosteikon hoitosopimusta, yhteensä 93 ha ja 278 maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimusta, yhteensä n. 2400 ha. Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevia sopimuksia on yhteensä 45 kappaletta, joissa on yhteensä n. 1250 eläintä sisältäen alkuperäisrotu nautoja, lampaita ja hevosia.

Ympäristösopimusten ja luomusitoumusten tarkat hakuehdot ovat 2.3.2020 julkaistussa hakuasetuksessa Vna 97/2020. Eri ympäristösopimusten sopimusehdot ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumusehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Vuoden 2020 hakulomakkeet löytyvät joko Ruokaviraston sivuilta tai www.suomi.fi lomakepalvelusta.

Lisätietoja Etelä-Savon Ely-keskuksesta

Ympäristösopimukset (moma ja APR) ja luomusitoumus: Hillevi Teittinen

Kosteikon hoitoa koskeva sopimus: Kaija Siikavirta

Luonnonmukaisen tuotannon valvonta ja valvontaan liittyminen: Marja Pulkkinen, Mervi Ukkonen 

ELY:n tiedote:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/maatalouden-ymparistosopimusten-haku-ja-rahoitus-vuonna-2020

Ruokaviraston tiedote:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistosopimukset/

Ruokaviraston Luomukorvaus-sivut:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonmukainen-tuotanto/

Luonnonmukaisen tuotannon valvonta Ruokavirasto:

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/

Nk. hakuasetus:

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/  , josta

97/2020    Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020, 2.3.2020

95/2020     Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.3.2020

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja