TANSSINOPETTAJA HANKEMAAILMASSA MAASEUDULLA

Mikä se hanke oikein on? Minkälaisia mahdollisuuksia, haasteita ja sudenkuoppia hankemaailmassa on? Minkälaista osaamista se vaatii? Mistä löydän yhteistyökumppaneita? Kuinka tanssinopettaja voi lähteä mukaan hanketoimintaan? Nämä kysymykset ja muita samankaltaisia esitettiin minulle, kun tanssinopettajakollegat kyselivät hanketyöstäni.

Opiskelen Oulun Ammattikorkeakoulussa (OAMK) Taiteen tekijä ja kehittäjä YAMK tutkinto-ohjelmassa ja kollegoiden kysymyksien innoittamana valitsin opinnäytetyöni aiheeksi ”Tanssinopettaja hankemaailmassa maaseudulla”. Kehitystehtävän pohjalta syntyi Tanssin taikaa ja tasapainoa -hankekäsikirja tanssinopettajille. Taustalla aihevalinnalle olivat myös työnantajani Etelä-Savon Liikunta ry:n tanssihankkeet. Olen työskennellyt projektipäällikkönä ja tanssinopettajana kyseissä hankkeissa elokuusta 2019 alkaen kiertäen eri puolilla Etelä-Savon maaseutualueita opettamassa ja ohjaamassa tanssia eri-ikäisille kyläläisille ja vapaa-ajanasukkaille. Tanssi on otettu ilolla vastaan ja tanssihankkeiden laajentumista eri puolille Suomea on toivottu. Tanssille oli kysyntää, mutta mistä löytyvät tanssihankkeiden vetäjät ja tanssinopettajat?

Webropol-kysely hanketoimijoille Etelä-Savossa – hyvien käytäntöjen jakoa ja vinkkejä toisille hanketoimijoille

Kuva: Tiina Judén

Vastauksia tanssinopettajia esittämiin kysymyksiin hain poikkihallinnollisesti webropol-kyselyn kautta. Kohdistin kyselyn Maaseudun kehittämisohjelmasta EU:n rahoituskaudelle 2014–2020 sekä siirtymäkaudelle 2021–2022 ajoittuneisiin Leader-rahoitusta saaneisiin kehittämishankkeisiin. Lähetin kyselyn kolmen Etelä-Savossa toimivan Leader-alueen toiminnanjohtajan kautta yhteensä 66 hanketoimijoille maaliskuussa 2022. Kyselyn vastausprosentti oli 26 %.  

Vastaajat kertoivat monipuolisesti omasta hankematkastaan, onnistumisista ja haasteista, jakoivat hyviä käytäntöjä ja vinkkejä toisille hanketoimijoille. Nämä vastaukset peilasin tanssinopettajan ja tanssihankkeiden näkökulmaan.

Kysely hanketoimijoille todensi, kuinka samankaltaisten asioiden parissa hankkeen sisällöstä ja kohderyhmästä riippumatta hanketyötä tehtiin. Yhteistyön ja monipuolisen yhteistyökumppani verkoston merkitys korostui.

Hyväksi havaitut käytännöt ovat arvokkaimpia silloin, kun ne laitetaan kiertoon. Ainakin tämän webropol-kyselyn perusteella hanketoimijat ovat valmiita ja halukkaita kertomaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. Vastauksissa korostuivat mm. suunnitelmallisuus, valmistautuminen ja seuranta – onnistumisen mahdollistaminen! Vielä puuttuu kuitenkin matalan kynnyksen foorumi hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kuka haluaisi ottaa tästä hankeideasta kopin ja rakentaa esim. sähköisen alustan jonne eri hanketoimijat voisivat laittaa kiertoon hyviä käytäntöjä?

Mihin hankkeita tarvitaan?

Hankkeiden merkitys koettiin tärkeäksi. Hankkeiden kautta voitiin tehdä monenlaista kehittämistyötä johon toimijoiden omat resurssit eivät yksin riitä. Hankkeiden avulla vietiin ihmisen kokoisia asioita eteenpäin, luotiin yhteisöllisyyttä, joka aktivoi erilaisia toimijoita vielä hankkeen päätyttyä.   Hankkeiden avulla elävöitettiin maaseutua ja hankkeet antoivat tärkeitä mahdollisuuksia kyläyhdistyksille ja muille aktiivitoimijoille vahvistaa oman alueensa elinvoimaa ja kehittää ratkaisuja ruohonjuuritasolla havaittuihin haasteisiin.

Milloin laitetaan ”hankejamit” pystyyn?

Oma kehittämisehdotukseni on tanssinopettajien ja muiden kulttuurialan ym. toimijoiden yhteiset ”hankejamit”. Näissä matalan kynnyksen kokoontumisissa hanketoimijat voivat jakaa hyviä käytäntöjä, testata ja jatkojalostaa hankeideoita sekä etsiä uusia yhteistyötahoja. Kokoavana tahona voivat olla alan toimijat ja oppilaitokset sekä esim. liitot. Ovet sparraustilaisuuksiin ovat avoinna myös hanketyöstä kiinnostuneille uusille toimijoille.

Kiitos!

Kiitokset teille kaikille, jotka olette antaneet omaa aikaanne ja kannustaneet minua tämän opinnäytetyön kirjoituksessa. Iso kiitos teille, jotka vastasitte kehityshankkeille suunnattuun webropol-kyselyyn jakaen omia hankekokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Työn innostajana olivat ne kaikki lukuisat tanssijat ja kohtaamisemme kylillä – yhteiset tanssiaskeleet, joille toivon runsaasti jatkoa yhä useampien tanssialaa edustavien hanketoimijoiden yhteistyöllä.

Opinnäytetyöni löytyy:  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205057293

Annan mielelläni lisätietoja aiheesta. 

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Mikkelissä 6.5.2022

Mari Kurtti, Etelä-Savon Liikunta ry
projektipäällikkö ja tanssinopettaja (AMK)
mari.kurtti@esliikunta.fi puh. 0440 225 422

Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla lapsista ikäihmisiin sekä tanssiliikunnan, paritanssin että soolotanssin kautta. Hankkeen kautta koulutetaan myös mm. vertaisohjaajia. Tanssiliikunta monipuolisena lajina tukee kokonaisvaltaista hyvinvointiamme sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen puolen kautta. Hanke tekee monipuolisesta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toiminta-alueen kunnat ovat Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva, Rantasalmi, Savonlinnan maaseutualueet ja Sulkava. Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hanke on saanut Leader-rahoitusta Rajupusu Leader ry:ltä ja Piällysmies ry:ltä, Euroopan maaseuturahastosta. Kokonaisrahoitus on 113 640,00 €, josta on Euroopan unionin osuus + valtion osuus 63.638,40 €.   Toteutusaika 01.05.2021 – syksy 2022. 

https://www.esliikunta.fi/hanketoiminta/tanssin-taikaa-ja-tasapainoa/  https://www.facebook.com/tanssintaikaajatasapainoa
https://www.esliikunta.fi/

Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi) on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöistä Suomessa. Aluejärjestöt toimivat paikallisesti suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan ja urheilun avulla sekä varmistavat liikuntakulttuurin elinvoimaisuutta ja monipuolisuutta. ESLi toimii Etelä-Savossa monipuolisena liikunnan ja urheilun toteuttajana ja kehittäjänä. Jäsenmäärä on n. 120. Jäsenistö koostuu urheiluseuroista, erityisryhmien liikuntajärjestöistä sekä lajien alueellisista organisaatioista. Perustehtävänä on edistää eteläsavolaisten hyvinvointia ja tukea alueen seurojen toimintaedellytyksiä. ESLi on monipuolinen hanketoimija.

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja