Tuotannon tehostuminen ei näy Etelä-Savon maatilojen tuloissa

ELY-keskuksen tiedote

Etelä-Savon maatilat tuottivat vuonna 2017 noin 277 miljoonan euron bruttotulot. Maatalouden myyntitulojen ja tulotukien osuus bruttotuloista oli puolet, metsätulojen neljännes sekä sivuansioiden osuus neljännes. Maatilojen bruttotulojen kertymä on vaihdellut vuosina 2010-2017 noin 17 miljoonan haarukassa, mutta vuosittaisten muutosten keskiarvo seitsemän vuoden ajalta on nolla prosenttia. Etelä-Savossa oli vuoden 2018 alussa noin 2 400 maatilaa ja noin 72 000 hehtaaria peltoa käytössä.

Maataloudessa tuotanto on tehostunut investointien ja yksikkökoon kasvun myötä, kotieläinten keskituotokset ovat kasvussa ja tuottajat ovat entistä ammattitaitoisempia.

Tästä huolimatta maatalouden tulokertymä on viime vuosina vähentynyt. Syynä tähän ovat tuottajahintojen ja tukien alenemiset sekä sääolosuhteiltaan heikot vuodet.

Metsätaloudessa tulokehitys on ollut hyvän kysynnän ja hintakehityksen ansiosta viime vuosina aiempaa parempi. Huomattavaa kuitenkin on, että metsäisessä Etelä-Savossakaan ei kaikilla tiloilla ei ole metsiä käytettävissä ja monilla maatalouteen paljon investoineilla tiloilla metsänmyyntimahdollisuudet ovat viime aikoina käyneet vähäisiksi. Maatiloilla on Etelä-Savossa paljon myös muuta yritys- ja sivuansiotoimintaa, kuten koneurakointia ja matkailutoimintaa. Alueen tilat ovat maan monialaisimpia, mutta viime vuosina sivuansioidenkin tulokehitys on kääntynyt laskuun.

Maatalouden myyntitulojen määrässä oli kasvua vuosina 2010-2013, jonka jälkeen tulot ovat kääntyneet laskuun. Viimeisten kolmen vuoden aikana myyntitulot ovat alentuneet keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa. Maatalouden tulotukien määrä vaihtelee vuosittain osin maksatusajankohtien muutoksista riippuen, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana tulotuet ovat vähentyneet yli kaksi prosenttia vuodessa. Maatilojen bruttotulojen kehityksen kannalta vuosi 2013 oli paras, jolloin maatalouden tukia lukuun ottamatta muiden tulojen kehitys oli selkeästi positiivinen. Sen jälkeen bruttotulojen kehitys on ollut metsätalouden positiivisesta suhdanteesta huolimatta pääosin aleneva.

Tarkastelu perustuu Etelä-Savon ELY-keskuksen tilauksesta Kantar TNS Agri Oy:n ja sen edeltäjien tuottamiin maatilojen rahavirtatutkimuksiin ja Maatalouden kehitysnäkymät 2025 tutkimukseen sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoihin.

 

Maidontuotannolla edelleen suurin taloudellinen merkitys

Maidontuotannon myyntitulot Etelä-Savossa olivat vielä vuonna 2014 noin 52 milj. euroa, mutta maidon hinnan alennuksen myötä laskivat vuonna 2017 alle 43 milj. euroon. Samalla maidontuotannon osuus maatalouden myyntituloista laski 60 prosentista 54 prosenttiin. Maidontuotanto on edelleen keskeisin maatalouden tuotantosuunta Etelä-Savossa paitsi viljelijöille, myös jalostajille ja laajalle joukolle muita maitoketjussa työskenteleviä toimijoita. Vaikka maitotilojen määrä on Etelä-Savossa vähentynyt vuosina 2010-2017 noin 40 %, maidon tuotanto on pysytellyt 109-117 milj. litrassa tuotannon aleneman ollessa keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa. Vuonna 2017 Etelä-Savossa tuotettiin yhteensä 110 milj. litraa maitoa noin 400 tilalla. Kuluva vuosi mukaan lukien maataloudessa on ollut kolme perättäistä kannattavuudeltaan tavanomaista heikompaa vuotta, mikä vaikuttaa maidontuotantoa alentavasti alueella. Pienempien maitotilojen määrän vähenemisen vaikutus maitomäärään korvautuu osittain suurempien tilojen tuotannon laajennuksilla, joista eräät ovat olleet viimevuosina varsin mittaviakin. Tästä huolimatta KANTAR TNS:n ennuste viittaa Etelä-Savon osalta maidontuotannon alenemiseen 97 milj. litraan vuoteen 2020 mennessä.

Naudanlihan tuotannon osuus maatalouden myyntituloista Etelä-Savossa on lievästi lisääntynyt, vuonna 2017 se oli 16 %.

Naudanlihan tuotantomäärä on vuosina 2010-2017 vaihdellut välillä 4,2-4,4 milj. kg.  Lypsylehmien määrän vähetessä naudanlihan tuotanto perustuu yhä enemmän emolehmätuotantoon. Sianlihan ja muun lihan tuotannon osuus maatalouden myyntituloista on vähentynyt ja on enää noin kolme prosenttia. Kananmunien tuotanto on keskittynyt Etelä-Savossa muutamalle tilalle Juvalla ja lisännyt osuuttaan maatalouden myyntituloista lähes neljään prosenttiin.

Kasvituotannossa viljan myyntitulot ja niiden osuus maatalouden myyntituloista on vähentynyt vuosina 2010-2017 Etelä-Savossa noin viidestä prosentista alle kolmeen prosenttiin. Sen sijaan muiden kasvien, kuten avomaan vihannesten sekä marjojen, tuotannon osuus maatalouden myyntituloista on kasvanut tasaisesti 14 prosentista 21 prosenttiin. Monien avomaan vihannesten tuotannossa Etelä-Savo on valtakunnallisestikin merkittävä tuotantoalue.

Linkki:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4074

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja