Mäntymetsä järven rannalla.

Kestävää hyvinvointia Etelä-Savon metsistä – vaikuta alueelliseen metsäohjelmaan!

3.7.2020 / Tiedote / Etelä-Savon metsäneuvosto

Metsillä ja metsän tuotteilla on Etelä-Savossa poikkeuksellisen suuri merkitys alueen taloudelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Uusiutuvana luonnonvarana metsät ja puu tarjoavat ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen hillintään. Metsiä hyödynnettäessä tulee huolehtia myös niiden kehityksestä, elinvoimasta ja monimuotoisuudesta sekä maakunnan puhtaista vesistä. Muun muassa nämä teemat painottuvat Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman 2021 – 2025 luonnoksessa, joka on parhaillaan kommentoitavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Etelä-Savon hakkuumahdollisuuksia on hyödynnetty viime vuosina varsin aktiivisesti. Näin halutaan toimia myös jatkossa ja metsätalouden kehittämiskärjiksi on alueellisessa metsäohjelmassa nostettu taimikonhoito sekä yksityisteiden kunnosta huolehtiminen. Myös toimet metsien kasvun lisäämiseksi sekä metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen ovat nousseet keskeisiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Maakunnassamme on panostettu viime vuosina vahvasti metsätalouden vesiensuojelun kehittämiseen. Jotta maakunnan vedet säilyisivät jatkossakin puhtaina, työtä halutaan jatkaa. Keskeisiä vesiensuojelun kannalta ovat turvemaat ja rantametsät. Turvemaiden käsittelyllä on suuri vaikutus myös hiilitaseeseen ja ilmastoon. Rantametsät ovat puolestaan tärkeitä vesiensuojelun lisäksi myös metsien monimuotoisuuden, maiseman ja monikäytön kannalta.

Etelä-Savo on paitsi metsämaakunta, leimallisesti myös loma-asutuksen sekä maaseutumatkailun maakunta. Puhtaan luonnon merkityksen arvioidaan edelleen korostuvan matkailun lisäksi myös erilaisten luonnontuotteiden kysynnän lisääntyessä. Metsäohjelmassa halutaankin lisätä metsien eri käyttömuotojen välistä vuoropuhelua ja edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Etelä-Savon teollisuuden työllisistä 28% työskentelee metsäteollisuuden piirissä. Myös puunjalostukseen liittyvä konepajateollisuus on vahvaa ja metsäsektoriin liittyvä tutkimus, kehittäminen ja palvelut työllistävät monia. Osaamisella ja tiedolla onkin yhä keskeisempi merkitys koko metsäsektorin kehittymisessä, painotetaan metsäohjelmassa.

Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma on maakunnan metsäalan ja ympäröivän yhteiskunnan yhteinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on edistää metsien kestävää käyttöä ja hoitoa sekä metsiin perustuvia elinkeinoja. Ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä Etelä-Savon metsäneuvoston johdolla. Voit antaa palautetta metsäohjelman luonnoksesta Suomen metsäkeskuksen internet-sivuilla. Luonnokset ja palautelomake löytyvät osoitteesta https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat-2021-2025  kunkin maakunnan/alueen nimen alta. 

Lisätietoja:

Sari Lantta, Etelä-Savon metsäneuvoston puheenjohtaja, p. 040 708 7500

Antti Heikkilä, aluejohtaja p.  0400 153 747

Maakunnalliset metsäneuvostot ovat Suomen metsäkeskuksen alueellisia yhteistyöelimiä. Niiden tehtäviin kuuluu mm. alueellisten metsäohjelmien laatiminen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen ja metsäsektorin yhteistyön edistäminen. Etelä-Savon metsäneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, jotka edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja