Puhdas Järvi-Suomi


Järvi-Suomelle yhteinen tärkeä tavoite on vesistöjen ravinnekuormituksen ehkäisy. 

 

Teksti ja kuvat: Tiina Judén

Järvi-Suomen viiden ELY-keskuksen yhteisen maaseudun ilmasto- ja ympäristöohjelman laatijaksi on valittu aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy, alihankkijanaan Luonnonvarakeskus. Ohjelman pääkonsulttina toimii asiantuntija Sari Rannanpää, jolla on laajaa kokemusta maaseutupuolen asioista niin alueellisesti, kansallisesti kuin EU-tasolla.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat luonnollisesti myös osa eurooppalaista maaseutupolitiikkaa.

Ilmasto-ohjelman tavoitteena on parantaa Järvi-Suomen ilmastokestävyyttä ja vesistöjen kuntoa. Tavoitteena on myös säilyttää luonnon monimuotoisuus ja ympäristö elinkeinotoiminnan voimavarana.

Järvi-Suomelle yhteinen tärkeä tavoite on vesistöjen ravinnekuormituksen ehkäisy. Hallitseehan aluettamme Vuoksen vesistöalue, jolla asustaa erittäin uhanalainen ja vain tällä alueella tavattava saimaannorppa. Uusi raportti vesien tilasta on valmistumassa kesäkuun loppuun mennessä. Pintavesistä arvioidaan samalla myös ihmisten ja maatalouden vaikutuksia vesistöihin.

Ympäristöministeriö on jo käynnistänyt tämän vuoden alussa vesiensuojelun tehostamisohjelman, jonka myötä 45 miljoonan euron panostus vuosille 2019-2021 täydentää muuta vesiensuojelun rahoitusta, kuten EU-varoja, jotka ovat merkittäviä muun muassa maatalouden vesiensuojelussa.

 

Ilmastovaikutukset edellä

Sari Rannanpään mukaan ohjelmassa saattavat nousta kärkeen esimerkiksi karjatalouden ravinnekierrätyksen parantaminen ja turvepeltojen toissijainen käyttö. Yleisenä tavoitteena on maatilojen energiatehokkuuden parantaminen sekä ympäristöön liittyvien uusien yritysten luominen. Myös biotalouden ratkaisut sekä luomu- ja lähiruuan tuotannon ja käytön kasvu tukisivat puhtaan Järvi-Suomen säilyttämistä, korjaamista ja uusia avauksia. Lisäksi pitää muistaa, että Järvi-Suomen metsillä on merkittävän myönteinen ilmastovaikutus.

Ilmasto-ohjelmassa tärkeänä nähdään ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Näitä konkreettisia tekoja pohditaan viiden ELY-keskuksen alueella järjestettävissä työpajoissa, fokusryhmissä, haastatteluissa, työpöytätyössä ja validoinnissa. Puhdas ympäristö nähdään myös asumisen voimavarana. Tämän vuoksi mietitään, miten ihmiset ja elinkeinot voivat olla mukana ohjelman toteuttamisessa.

Ilmasto-ohjelman vaikutuksien toivotaan näkyvän lajien monimuotoisuuden säilymisenä sekä hiilen määrän pysymisenä ennallaan peltomaassa. Tuloksina halutaan nähdä uusien yritysten ja palveluiden syntyminen sekä investointien positiiviset vaikutukset tilatasolla.

Puhtaan Järvi-Suomen puolesta puhuminen ja koko ohjelma liittyvät tulevan maaseutupoliittisen ohjelman suunnitteluun ja sen ajatuksena on, että viljelijät saisivat korvauksen vesistöihin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Selvityksen vastuuhenkilönä toimii Sari Rannanpää. Hänen lisäkseen työhön osallistuvat MDI:n asiantuntijat Minna Mayer ja Henrika Ruokonen sekä Mikko Rahtola ja Sakari Sarkkola.

 

Ilmasto-ohjelman laatijat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita

MDI:n puolesta ohjelman laatijoina toimivat Sari Rannanpään lisäksi eri osaamisalueiden asiantuntijat, kuten Minna Mayer, joka on väitellyt tohtoriksi ilmastopolitiikasta. Henrika Ruokonen on ollut mukana laatimassa Pirkanmaan ilmasto-ohjelmaa, ja hän on tiedolla johtamisen ja analysoinnin ammattilainen. Sakari Sarkkolan osaamisaluetta taas ovat metsätalous ja vesiensuojelu sekä turvemaiden viljely. Vastuuryhmässä on mukana myös Mikko Rahtola, joka on mukana myös hallituksen ravinnekierrätyksen kärkihankkeessa.

 

Lisätietoa aiheesta löydät tästä linkistä –ELY-keskuksen tiedotteesta.

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja